تعداد مقالات: 168
53. نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی


54. مطالعۀ تحول تمشیت امور روستا از مهارگری تا تمرکز در دوران قبل از اصلاحات ارضی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-220

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ شاپور سلمانوندی


55. خودمانی‌سازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-56

تقی آزاد ارمکی؛ علیرضا صادقی


57. الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی


61. شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-78

شهرام عبدی؛ مهدی طالب‌پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد قربانی


62. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی


63. امکان سنجی توسعه صنایع روستایی در شهرستان عجب شیر با مدل SWOT

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

مسعود مهدوی؛ وحید بارانی پسیان؛ علی مدبر خاک نژاد؛ سجاد یاهک


65. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت روان سالمندان روستایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-84

فرهاد پهلوان‌زاده؛ عذرا جاراللهی


66. کارکردها و پیامدهای نذر در جامعه روستایی (بررسی موردی روستاهای شهرستان فومن ـ استان گیلان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-86

حمید پارسانیا؛ مهرداد توکلی راد


67. گردشگری خانه‌های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی (بررسی موردی: نواحی روستایی دوهزار، شهرستان تنکابن)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-70

مجتبی قدیری معصوم؛ زهرا حیدری؛ مهدی رمضان زاده لسبویی


68. ارزشیابی طرح مجتمع‌های آموزشی روستایی در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-98

احد نویدی


70. شهری شدن روستاها و قضایی شدن مناقشات: مطالعه ای در تجربه مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی_شهری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-102

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ معصومه زارع


71. توسعۀ گردشگری در روستای گرمۀ استان اصفهان: تحلیل نقش تسهیل‌گر و پایداری فعالیت‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-70

پویا علاءالدینی؛ نینا امین زاده


73. توانمندی‌های ورزش روستایی، توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله‌مردی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-78

محمد مهدی رحمتی؛ مرتضی عباس زاده


74. بازتعریف جامعه‌شناختی مفهوم محله از نگاه ساکنان: مطالعۀ پدیدارشناسی محلۀ کن منطقۀ 5 شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 221-240

سیده مائده قرشی؛ مصطفی ازکیا؛ محمد صادق مهدوی


75. راهبردهای محله‌محوری و توسعۀ محله‌ای: مقایسۀ الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-88

صلاح الدین قادری؛ محمد فاضلی؛ سلیمان پاک‌سرشت