اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها

استاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir
+98-21-61117860

سردبیر

دکتر موسی عنبری

دانشیار گروه توسعه اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

anbariut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر پروین علی پور

دکتری جامعه‌شناسی دستیار سردبیر، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

jrd.ut.ac.ir/
palipoorut.ac.ir
+98-21-61117816

اعضای هیات تحریریه

مصطفی ازکیا

استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazkia
mazkiaut.ac.ir
+98-21-61117816

کیومرث ایراندوست

استاد گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان

k.irandoostuok.ac.ir

حسین ایمانی جاجرمی

دانشیار گروه توسعه اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/en?professorId=5009
imanijajarmiut.ac.ir
+98-21-61117816

سوسن باستانی

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bastani/en/Home/tabid/7993/Default.aspx
sbastanialzahra.ac.ir
+98-21-85692376

عبدالرضا رکن ‎الدین افتخاری

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en/Schools/hum/Academic_Staff/~EFTEKHAA
reftekhari_rezayahoo.com
+98-21-61117816

محمدجواد زاهدی مازندرانی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

علی شکوری

دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

shakooriut.ac.ir

پویا علاءالدینی

دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/palaedini/?lang=en-gb
palaediniut.ac.ir
+98-21-61117889

غلامرضا غفاری

دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghaffary
ghaffaryut.ac.ir
+98-21-61117816

سیداحمد فیروزآبادی

دانشیار گروه توسعه اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

afirouzabadiut.ac.ir

حسین میرزائی

دانشیار گروه توسعه اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

hmirzaieut.ac.ir

اسدالله نقدی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه همدان

a.naghdibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آرام ضیایی

استاد دانشگاه کاسل آلمان

ziaiuni-kassel.de

محمود مسکوب

مدرس ارشد در موسسه بین المللی مطالعات اجتماعی (دانشگاه اراسموس روتردام)

www.iss.nl/iss_faculty/profiel_metis/1100537/
messkoubiss.nl
+(31) (70) 4260 583