اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی اعتمادی فرد

استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/etemady/?lang=fa-ir
etemadiut.ac.ir
+98-21-61117860

سردبیر

سید احمد فیروزآبادی

دانشیار جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/afirouzabadi
afirouzabadiut.ac.ir
+98-21-61117838

مدیر علمی و اجرایی

پروین علی پور

دکتری جامعه‌شناسی دستیار سردبیر، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

jrd.ut.ac.ir/
palipoorut.ac.ir
+98-21-61117816

اعضای هیات تحریریه

مصطفی ازکیا

استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazkia
mazkiaut.ac.ir
+98-21-61117816

فرهنگ ارشاد

استاد جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

www.isa.org.ir/node/1316
ershad_fhotmail.com
+98-21-61117816

حسین ایمانی جاجرمی

دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/en?professorId=5009
imanijajarmiut.ac.ir
+98-21-61117816

سوسن باستانی

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bastani/en/Home/tabid/7993/Default.aspx
sbastanialzahra.ac.ir
+98-21-85692376

عباس سعیدی

استاد جغرافیا، دپارتمان جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=553
abbsaidiyahoo.com
+98-21-61117816

اسماعیل شهبازی

استاد جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

91.98.46.102:8080/Farhikhtegan/details.aspx?id=5252
dr.ismail_shahbaziyahoo.com
+98-21-61117816

عبدالرضا رکن ‎الدین افتخاری

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en/Schools/hum/Academic_Staff/~EFTEKHAA
reftekhari_rezayahoo.com
+98-21-61117816

پویا علاءالدینی

دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/palaedini/?lang=en-gb
palaediniut.ac.ir
+98-21-61117889

غلامرضا غفاری

دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghaffary
ghaffaryut.ac.ir
+98-21-61117816

محمود مسکوب

مدرس ارشد در موسسه بین المللی مطالعات اجتماعی (دانشگاه اراسموس روتردام)

www.iss.nl/iss_faculty/profiel_metis/1100537/
messkoubiss.nl
+(31) (70) 4260 583

هوشنگ نایبی

دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hnayebi/?lang=fa-ir
hnayebiut.ac.ir
+98-21-61117889