اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا جمشیدیها

استاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gjamshidi/
gjamshidiut.ac.ir
+98-21-61117860

سردبیر

سید احمد فیروزآبادی

دانشیار جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/afirouzabadi
afirouzabadiut.ac.ir
+98-21-61117838

مدیر علمی و اجرایی

پروین علی پور

دکتری جامعه‌شناسی دستیار سردبیر، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

jrd.ut.ac.ir/
palipoorut.ac.ir
+98-21-61117816

اعضای هیات تحریریه

مصطفی ازکیا

استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazkia
mazkiaut.ac.ir
+98-21-61117816

کیومرث ایراندوست

دانشیار گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان

k.irandoostuok.ac.ir

حسین ایمانی جاجرمی

دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/en?professorId=5009
imanijajarmiut.ac.ir
+98-21-61117816

سوسن باستانی

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bastani/en/Home/tabid/7993/Default.aspx
sbastanialzahra.ac.ir
+98-21-85692376

عبدالرضا رکن ‎الدین افتخاری

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en/Schools/hum/Academic_Staff/~EFTEKHAA
reftekhari_rezayahoo.com
+98-21-61117816

محمدجواد زاهدی مازندرانی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

عباس سعیدی

استاد جغرافیا، دپارتمان جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=553
abbsaidiyahoo.com
+98-21-61117816

علی شکوری

دانشیار گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

shakooriut.ac.ir

پویا علاءالدینی

دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/palaedini/?lang=en-gb
palaediniut.ac.ir
+98-21-61117889

موسی عنبری

دانشیار گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

anbariut.ac.ir

غلامرضا غفاری

دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghaffary
ghaffaryut.ac.ir
+98-21-61117816

حسین میرزائی

دانشیار گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

hmirzaieut.ac.ir

یعقوب موسوی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

y.mousavi91alzahra.ac.ir

اسدالله نقدی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه همدان

a.naghdibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آرام ضیایی

استاد دانشگاه کاسل آلمان

ziaiuni-kassel.de

محمود مسکوب

مدرس ارشد در موسسه بین المللی مطالعات اجتماعی (دانشگاه اراسموس روتردام)

www.iss.nl/iss_faculty/profiel_metis/1100537/
messkoubiss.nl
+(31) (70) 4260 583