داوران سال 1401

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

علی

ایار

aliayar_85@yahoo.com

یعقوب

احمدی

yahmady2001@yahoo.com

رشید

احمدرش

rahmadrash76@yahoo.com

حسین

اکبری

h-akbari@um.ac.ir

علی

ایمانی

imani.a2006@gmail.com

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@gmail.com

محمد

امیرپناهی

mamirpanahi@gmail.com

فرهاد

بیانی

bayani892@gmail.com

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

فاطمه

ترابی

fa.torabi@gmail.com

علی اکبر

جعفری ندوشن

jafarinadoushan@yazd.ac.ir

محمود

جمعه پور

mahjom43@gmail.com

مهرداد

جواهری پور

mehrdadjavaheri@yahoo.com

کرم

حبیب‌پور گتابی

karamhabibpour@yahoo.com

محمد امین

خراسانی

khorasani_ma@ut.ac.ir

غلامرضا

خوش فر

khoshfar@gmail.com

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

کامل

دلپسند

delpasand946@gmail.com

ذاکری

ذاکری

zh.zakeri@gmail.com

ولی اله

رستمعلی زاده

v.rostamalizadeh@gmail.com

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

ملیحه

شیانی

msh_45@yahoo.com

سیدمحمد

شبیری

sm_shobeiri@pnu.ac.ir

معصومه

شفعتی

sa.shafati@ut.ac.ir

علی

شکوری

shakoori@ut.ac.ir

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

صادق

صالحی

s.salehi.umz@gmail.com

اسماعیل

صالحی

tehranssaleh@ut.ac.ir

رضا

صفری شالی

reza_safaryshali@yahoo.com

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

عظیمه السادات

عبداللهی

a_abdelahi@pnu.ac.ir

خیام

عزیزی مهر

khazizimehr@ut.ac.ir

پویا

علاءالدینی

palaedini@ut.ac.ir

محمدباقر

علی زاده اقدم

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

غلامرضا

غفاری

ghaffary@ut.ac.ir

زهرا

فرضی زاده

farzizade@ut.ac.ir

سید احمد

فیروزآبادی

ahmad.firouzabadi@gmail.com

عباس

فقیه خراسانی

abbas.faghih@ut.ac.ir

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

امید

قادرزاده

ogh1355@gmail.com

علی

قاسمی اردهایی

ghasemi33@yahoo.com

امیر

کافی

mamirkafi@uk.ac.ir

علیرضا

کریمی

karimionline@gmail.com

سعید

گودرزی

sgoodarzi1355@yahoo.com

بابک

لعل فام

babaklalfam@yahoo.com

سراج الدین

محمودیانی

serajmahmoudiani@gmail.com

منصور

منصوری مقدم

m.moughadam@gmail.com

سید یعقوب

موسوی

y.mousavi91@alzahra.ac.ir

زهره

نجفی اصل

najafiasl@ut.ac.ir

روح اله

نصرتی

r.nosrati@ut.ac.ir

اسداله

نقدی

naghdi219@gmail.com

محسن

نوغانی دخت بهمنی

noghani@um.ac.ir

رضا

همتی

rhemati@gmail.com