پرسش‌های متداول

حیطه موضوعی مجله توسعه محلی (روستایی-شهری) چیست؟

این مجله آماده بررسی و چاپ مقالاتی است که با چشم‌انداز کاربردی، تحقیق و پژوهش در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی اجتماعات محلی را پوشش داده تا با گسترش رفاه و توسعه این جوامع، بخشی از مشکلات کشور را در بحث توسعه و پیشرفت حل نماید.