بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چراغی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • چقلوند، محمد [1] کارشناس ارشد مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ح

خ

 • خالق پناه، کمال [1] عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان.
 • خانی، فضیله [1] دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • خانی، فضیله [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی
 • خدابخشی، نسرین [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • خراسانی، محمدامین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • خندان، حسین [1] دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خواجه‌نژاد، راضیه [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گراوندی، شهپر [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه. گروه ترویج و آموزش کشاورزی.
 • گنجی، مریم [1] کارشناسی ارشد مطالعه زنان، دانشگاه اصفهان

ل

 • لک، عظیم [1] دانشجوی دکتری گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • لوایی آدریانی، رسول [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران ،کرج ، ایران

م

ن

و

ه

 • هاشم پور، پریسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • هدایت، عثمان [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه کردستان
 • همتی، رضا [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

ی

 • یاهک، سجاد [1]
 • یزدانی، ثنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • یوسفی، علی [1] دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. خراسان رضوی. ایران.
 • یوسفوند، سامان [1] دانشجوی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران