داوران سال 99

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رشید

احمدرش

rahmadrash76@yahoo.com

عبدالرضا رکن الدین

افتخاری

reftekhari_reza@yahoo.com

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@gmail.com

محمد

امیرپناهی

mamirpanahi@gmail.com

سعیده

امینی

saeedeh.amini280@gmail.com

هادی

برغمدی

barghamadi.h@gmail.com

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

فاطمه

ترابی

fa.torabi@gmail.com

محمد امین

خراسانی

khorasani_ma@ut.ac.ir

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

محمد مهدی

رحمتی

mahdi.rahmati@gmail.com

ولی اله

رستمعلی زاده

v.rostamalizadeh@gmail.com

محمد

رضایی

velashedi@gmail.com

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

جلال‌الدین

رفیع‌فر

jrafifar@ut.ac.ir

محمدجواد

زاهدی

mj.zahedi.m@gimail.com

محمد

سلطان زاده

msoltan50@hotmail.com

علی

شکوری

shakoori@ut.ac.ir

علیرضا

صادقی

alirezasadeghi58@gmail.com

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

صادق

صالحی

s.salehi.umz@gmail.com

مهدی

طالب

taleb@ut.ac.ir

میترا

عظیمی

mtrazimi@gmail.com

پویا

علاءالدینی

palaedini@ut.ac.ir

حسن

عینی

hassan.eini@gmail.com

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

سید احمد

فیروزآبادی

ahmad.firouzabadi@gmail.com

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

علی

قاسمی اردهایی

ghasemi33@yahoo.com

علی

کیانی راد

akianirad@gmail.com

عبدالحسین

کلانتری

kalantari1356@gmail.com

حسین

محمودیان

hmahmoud@ut.ac.ir

مهدی

میزبان

m.mizban@yahoo.com

سید محمود

نجاتی حسینی

nejati.hosseini@gmail.com

زهره

نجفی اصل

najafiasl@ut.ac.ir

سید ضیاء

هاشمی

zhashemi@ut.ac.ir

ابوعلی

ودادهیر

vedadha@ut.ac.ir