داوران سال 98

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رشید

احمدرش

rahmadrash76@yahoo.com

مصطفی

ازکیا

rural.development1388@gmail.com

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@gmail.com

محمد

امیرپناهی

mamirpanahi@gmail.com

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

فاطمه

ترابی

fa.torabi@gmail.com

حمیدرضا

جلایی پور

jalaeipour@ut.ac.ir

محمد امین

خراسانی

khorasani_ma@ut.ac.ir

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

حسین

دهقان

hosseindehghan42@gmail.com

محمد مهدی

رحمتی

mahdi.rahmati@gmail.com

ولی اله

رستمعلی زاده

v.rostamalizadeh@gmail.com

ولی اله

رستمعلی زاده

v.rostamalizadeh@gmail.com

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

جلال‌الدین

رفیع‌فر

jrafifar@ut.ac.ir

ملیحه

شیانی

msh_45@yahoo.com

ملیحه

شیانی

msh_45@yahoo.com

معصومه

شفعتی

sa.shafati@ut.ac.ir

علی

شکوری

shakoori@ut.ac.ir

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

علیرضا

صادقی

alirezasadeghi58@gmail.com

صادق

صالحی

s.salehi.umz@gmail.com

مهدی

طالب

taleb@ut.ac.ir

پویا

علاءالدینی

palaedini@ut.ac.ir

رقیه

علائی

roghayeh.alaei.khoraem@gmail.com

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

زهرا

فرضی زاده

farzizade@ut.ac.ir

سید احمد

فیروزآبادی

ahmad.firouzabadi@gmail.com

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

علی

قاسمی اردهایی

ghasemi33@yahoo.com

عباس

کاظمی

av3kazemi@gmail.com

شهلا

کاظمی پور

skazemipour@gmail.com

عبدالحسین

کلانتری

kalantari1356@gmail.com

علیرضا

محسنی تبریزی

mohsenit@ut.ac.ir

اسداله

نقدی

naghdi219@gmail.com

منصور

وثوقی

vosoghi@gmail.com