داوران سال 1400

 

 

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

حسن

عینی

hassan.eini@gmail.com

شیرین

احمدنیا

shirin.ahmadnia@gmail.com

محمد

میرزایی

mmirzaie@ut.ac.ir

محمدباقر

علی زاده اقدم

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

عبدالحسین

کلانتری

kalantari1356@gmail.com

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

محمد امین

خراسانی

khorasani_ma@ut.ac.ir

محمدرضا

جلیلوند

rezajalilvand@ut.ac.ir

اکرم

حمیدیان

hamidian@pnu.ac.ir

علیرضا

صادقی

alirezasadeghi58@gmail.com

هادی

مرجائی

hdmarjaie@gmail.com

مقصود

فراستخواه

m_farasatkhah@yahoo.com

فردین

محمدی

fsheta.fardin@gmail.com

ابوالفضل

مرشدی

a.morshedi@yazd.ac.ir

محمد جواد

زاهدی­مازندرانی

mj.zahedi.m@gmail.com

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

ولی اله

رستمعلی زاده

v.rostamalizadeh@gmail.com

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

زهرا

فرضی زاده

farzizade@ut.ac.ir

اصغر

طهماسبی

desertcontrol@yahoo.com

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

بابک

لعل فام

babaklalfam@yahoo.com

فرهاد

بیانی

bayani892@gmail.com

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@gmail.com

محمد مهدی

عزیزی

mmazizi@ut.ac.ir

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

هادی

برغمدی

barghamadi.h@gmail.com

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

صادق

صالحی

s.salehi.umz@gmail.com

علی

شکوری

shakoori@ut.ac.ir

پروین

علی پور

jrd@ut.ac.ir

امید

قادرزاده

ogh1355@gmail.com

محمدباقر

علی زاده اقدم

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

ابوعلی

ودادهیر

vedadha@ut.ac.ir

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

معصومه

شفعتی

sa.shafati@ut.ac.ir

غلامرضا

خوش فر

khoshfar@gmail.com

عظیمه السادات

عبداللهی

a_abdelahi@pnu.ac.ir

خلیل

میرزایی

mirzaeikhalilr@yahoo.com

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

رشید

احمدرش

rahmadrash76@yahoo.com

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

میثم

بصیرت

mbasirat@ut.ac.ir

یونس

نوربخش

ynourbakhsh@ut.ac.ir

عباس

کاظمی

av3kazemi@gmail.com

غلامرضا

اسکندریان

eskandaryan@gmail.com

محمد  رضا

رضوانی

rrezvani@ut.ac.ir

محمدعثمان

حسین بر

mohb@lihu.usb.ac.ir

رشید

احمدرش

rahmadrash76@yahoo.com

علیرضا

قبادی

ghobadidr@gmail.com

اصغر

ایزدی جیران

asghar.izadijeiran@gmail.com

میثم

بصیرت

mbasirat@ut.ac.ir

حمیده

دباغی

h.dabaghi@yahoo.com

صدیقه

پیری

spiri.1365@gmail.com

زهره

نجفی اصل

najafiasl@ut.ac.ir