اهداف و چشم انداز

چشم‌انداز:

مجله توسعه محلی (روستایی-شهری) مقالاتی را با چشم‌انداز بنیادی، کاربردی و توصیفی- تحلیلی منتشر می‌کند.  حوزه موضوعی مجله اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی با محوریت اجتماعات محلی (روستایی-شهری) است.

برون داد‌های این مجله در قالب مقالات مستخرج از مطالعات نظری و میدانی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با توسعه و پیشرفت کشور موثر است و در تحقق رسالت دانشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی و گره‌گشایی از مسائل و مشکلات کشور، راه گشا خواهد بود.

 

اهداف:

1-     گسترش دانش مطالعات توسعه محلی (روستایی-شهری) با رویکرد اجتماع محور

2-     شناسایی و تبیین نقش کنشگران مختلف در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی در توسعه

3-     بسط و گسترش شبکه‌ای از پژوهشگران بین رشته‌ای در حوزه توسعه محلی

4-     شناخت بیشتر از روش‌ها و فنون تحقیق در مطالعات توسعه محلی روستایی و شهری

 

 

برخی از موضوعات پیشنهادی مجله توسعه محلی (روستایی-شهری):

  • توسعه و پیشرفت جوامع محلی
  • مطالعه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی در توسعه اجتماع محلی 
  • اجتماعات محلی و خواسته‌ها و نیازمندی های‌ آنها در فرایندهای توسعه‌
  • ظرفیت‌سنجی و برآورد دارایی‌های اجتماع محلی مانند: سرمایه کالبدی، سرمایه محیطی، سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی
  • ترسیم چشم‌انداز برای اجتماعات محلی
  • تجارب جلب مشارکت اجتماع محلی در فرایندهای توسعه‌ محلی
  • ارزیابی اجتماعی و فرهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های مداخله‌ای در توسعه محلی
  • نقش مسئولیت اجتماعی در توسعه محلی
  • ساختار حکمرانی و قدرت در جوامع محلی
  • تاب‌آوری اجتماعی و توسعه محلی