دو فصلنامه علمی توسعه محلی (روستائی ـ شهری)  با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه توسعه محلی، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقاله‌های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید.  


  قابل توجه نویسندگان محترم: از نویسندگان محترم درخواست می شود دستورالعمل نشریه را در تنظیم مقاله ارسالی رعایت کرده و نسبت به ثبت شناساسه نویسندگی خود اقدام نمایند، لازم است فرم تعارض منافع نویسندگان نیز در قسمت فایل های تکمیلی ارسال مقاله بارگذاری شود. همچنین نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو) را نیز بارگذاری کنند (مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است). درج «استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی و عنوان طرح» یا «استخراج مقاله از رساله و عنوان رساله» در ذیل عنوان مقاله الزامی است. نویسندگان محترم توجه فرمایند آپلود تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در قسمت فایل های تکمیلی الزامی است. درج نام نویسنده دیگر غیر از اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است.  


 


 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-331 ((چاپ در پائیز 1399)) 

ابر واژگان