شماره‌های پیشین نشریه

منتشر شده در اردیبهشت ماه 1400
پاییز و زمستان 1399، صفحه 333-655
منتشر شده در پائیز 1399
بهار و تابستان 1399، صفحه 1-331

دو فصلنامه علمی توسعه محلی (روستائی ـ شهری)  با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه توسعه محلی، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقاله‌های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید.  


در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «توسعه محلی» و انجمن علمی «انسان شناسی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.


قابل توجه نویسندگان محترم: از نویسندگان محترم درخواست می شود دستورالعمل نشریه را در تنظیم مقاله ارسالی رعایت کرده و نسبت به ثبت شناساسه نویسندگی خود اقدام نمایند، لازم است فرم تعارض منافع نویسندگان نیز در قسمت فایل های تکمیلی ارسال مقاله بارگذاری شود. همچنین نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو) را نیز بارگذاری کنند (مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است). درج «استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی و عنوان طرح» یا «استخراج مقاله از رساله و عنوان رساله» در ذیل عنوان مقاله الزامی است. نویسندگان محترم توجه فرمایند آپلود تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در قسمت فایل های تکمیلی الزامی است. درج نام نویسنده دیگر غیر از اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است. لازم است نویسندگان محترم مقالات تائید نهائی شده برای انتشار؛ هزینه نشر مقاله به مبلغ چهارصد هزار تومان را به شماره حساب ذیل واریز و تصویر آن را به ایمیل نشریه ارسال کنند.

  شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

 شناسه واریز 332070174140107000000002903202

 شماره شبا: IR830100004001070103006825

 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی  

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 333-655 (منتشر شده در اردیبهشت ماه 1400) 

ابر واژگان