نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی اجتماعی به فرایندی اشاره دارد که طی آن کارآفرینان به ساخت یا تغییر نهادها در سطح اجتماع محلی می­پردازند و با بیان راهکارهایی مفید، برای کاهش مسائل اجتماعی چون فقر، بی‌سوادی، تخریب‌های زیست‌محیطی و غیره اقدام می‌کنند. کارآفرینی اجتماعی با ساماندهی مجدد سرمایه‌ها و دارایی‌های انسانی و اقتصادی به نیازهای اجتماعی جوامع پاسخ می‌دهد و به ‌منزلۀ پذیرش مسئولیت اجتماعی ناشی از توسعۀ سریع جوامع است. کارآفرینان اجتماعی که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد و ایده‌های جدیدند، با بازنگری فعالیت‌های اقتصادی جامعه و هدایت­بخشی سودهای آن به حوزۀ اجتماع محلی، پیامدهای مثبتی را در عرصۀ اجتماعی رقم می‌زنند. حضور کارآفرینان اجتماعی در حوزه‌های مختلف موجب کاهش تنش‌ها و اضطراب اجتماعی می­شود و زمینۀ توسعۀ اجتماعات محلی را مساعد می‌سازد. هدف نویسندگان مقالۀ حاضر، تدقیق نظری مفهوم کارآفرینی اجتماعی، ویژگی‌های آن و ترسیم رابطۀ این مفهوم با توسعۀ اجتماعات محلی است. روش مطالعه کتابخانه‌ای است. یافته‌های نظری حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی، اثرگذاری آن بر توسعۀ محلی و ارتقای شاخص‌های توسعۀ انسانی است. اگر توسعۀ محلی را تلاشی برنامه‌ریزی‌شده در زمینۀ تولید دارایی‌هایی چون سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و زیست‌محیطی بدانیم، کارآفرینی اجتماعی با ساماندهی منابع موجود برای رفع مسائل محلی، ابزار این توسعه را فراهم می‌کند. در این مسیر، کارآفرینی اجتماعی از طریق آموزش‌های کارآفرینانه، تقویت شاخص‌های سلامت، امنیت، ایجاد کسب‌وکار و توانمندسازی جوانان به توسعۀ منابع انسانی می‌پردازد و زمینۀ گسترش سوادآموزی، اشتغال‌زایی، کاهش جرم و افزایش امنیت را مساعد می‌کند. کارآفرینی اجتماعی با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی موجود در اجتماع محلی، علاوه بر پیامدهای فردی و غیر ملموسی چون افزایش اعتماد به ‌نفس، زمینۀ شبکه‌سازی اعتماد و ظرفیت‌سازی در افراد محلی را فراهم می‌کند. این فرایند علاوه بر تقویت اجتماع محلی، مسیر توسعه را نیز هموار می‌سازد. کارآفرینی اجتماعی همچنین موجب بازتوزیع منابع، درآمد و خدمات میان گروه‌های حاشیه‌ای و طردشده مانند زنان، معلولان، سالمندان، مهاجران و ... می­شود تا توازن به بستر اجتماع محلی بازگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social entrepreneurship in community development

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Firouzabadi 1
  • Hamideh Dabaghi 2
1 Associate Professor of Sociology, Department of Social Development Studies, University of Tehran.
2 PhD Candidate. Department of Social Development Studies, University of Tehran.
چکیده [English]

Social entrepreneurship is a process by which entrepreneurs build or transform institutions to advance solutions to social problems, such as poverty, illness, illiteracy, environmental destruction, human rights abuses and corruption, in order to make life better for many. Social Entrepreneurship can reorganize and rearrange human, economic and social assets to answer needs of communities. It means Social Entrepreneurship helps to show the social responsibility of firms and companies to the social problems produced because of unbalanced development. Social Entrepreneurship redistributes the economic values by economic sector in to the community which has the positive effects on the social sector. Additionally, Social Entrepreneurship can reduce anxiety or eliminate many problems like poverty. This article aimed to elaborate the concept of Social Entrepreneurship and its differentials aspects from common types by providing a theoretical perspective. Theoretical findings show that Social Entrepreneurship has one of the most important effects on community development and promote human development. If Community development is defined as a planning effort to produce physical, human, social, financial capital, Social Entrepreneurship will be used as new strategies and tactics to solve social problems. Social entrepreneurs try to expand the education and the employment as well as decrease the rate of crime which lead community to be more safe and secure. In addition, Social Entrepreneurship practice can end to the many individual and intangible outcomes such as improving self-confidence, promoting trust and building social capacity. So distribution of resources and services can help to the Marginal groups such as women, disabled group, elder people, immigrants and others play as an activist in to the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community Development
  • Social capital
  • Social Entrepreneurship
  • Social problems
ابطحی و همکاران (1389). بررسی مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌های کارآفرینی اجتماعی و ارائه مدل مفهومی. مجلۀ مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 8 (شماره 21) بهار و تابستان 1389، 112-87.
سعیدی، علی‌اصغر (1393). تکنوکراسی صنعتی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به روایت دکتر رضا نیازمند. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 
Aaron M. Shepherd. (2013). Social Entrepreneurs Creating Social Enterprises: A Narrative Exploration. Michigan School of Professional Psychology, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Psychology, p: 30.
Bornstein, D & Davis, S. (2010). Social Entrepreneurship: What everyone wants to know? Oxford University Press, Inc.p: 1-31.
Khatiwada, P. (2014). Social entrepreneurship as an approach to community development: A case study of social entrepreneurship in Kathmandu, Nepal. Thesis, Helsinki, Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services, Bachelor of Social Services (UAS) Focus on Community Development Work.
Mair, J- Robinson, J & Hockerts, K. (2006). Social Entrepreneurship, chapter 8: Social Entrepreneurship: How Intentions to Create a Social Venture are formed: Johanna Mair and Ernesto Noboa, p: 121-139.
Mair, J- Robinson; J- Hockerts, K. (2006). Social Entrepreneurship. Chapter 9: Introduction to Part III – Understanding the Strategy, Structure and Outcomes in Social Ventures Jeffrey Robinsonby: Jeffrey Robinson, p: 139.
Malunga, P.; Gervase, C. Iwu.; Virimai Mugobo, V. (2014). Social Entrepreneurs and Community Development. A Literature Analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences: Vol 5, No 16, p: 18.
Matei- Green, L. & Haines, A. (2012). The social enterprise and the social entrepreneurship instruments of local development. A comparative study for Romania. Asset Building and Community Development, Thousand Oaks. Sage.
Naem, M. (2014). Social Entrepreneurship: An effective mode of promoting Public Private Partnership in Middle East. Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship Research (APJMER), Volume 3 Issue, p: 6.
Nega, B & Schneider, G. (2014). Social Entrepreneurship, Microfinance, and Economic Development in Africa. Journal of Economic Issues, Vol. XLVIII, p: 367.
Osei-Hwedie, K. & Osei Hwedie, B. Z. (2010). Participatory Devalopmant. by, printed in social development, Manohar S. Pawar & David R. Cox, Rout ledge, p: 69.
Phillips, R. & Pittman, R. H. (2009). A framework for community and economic development, Chapter 1, p: 15.
Prieto, L.; Phipps, S.; Thompson, L.; Ogbuehi, A. (2015). Social Entrepreneurship and National Human Resource Development: A Caribbean Perspective. Internationa journal of entrepreneurship, volume 19, p:108-109.
Sattler Weber, S. (2006). Convening Opportunity: Social Entrepreneurship in Two Community Development Initiatives. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate College at the University of Nebraska.
Schumpeter, Joseph A. (2005). Development. Journal of Economic Literature, Vol. XLIII (March 2005), pp. 108–120.
Skica, T. & Daszyńska-Żygadło, K. (2013). The role of local government in the process of Entrepreneurship Development. Efinanse: financial internet quarterly. Vol 9/nr4, p: 1-24.
Srivastva, A. (2004). In Search of Noble Organizing: A Study in Social Entrepreneurship. CASE Western Reserve University.
Thomas, C. J. (2004). The role of social entrepreneurship in Community Development. A research report submitted to the Faculty of Commerce, Law and Management, University of the Witwatersrand, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business Administration Johannesburg.
Y. Zhu et al. (2015). Rural Community Development and the Role of Social Entrepreneurs, Transforming Rural Communities in China and Beyond. Chapter 2, Springer International Publishing Switzerland.
Zhu, Ying; Lan, Hong; A. Ness, David; Xing, Ke; Schneider, Kris; Lee, Seung-Hee; Ge, Jing (2015). Transforming Rural Communities in China and Beyond Community Entrepreneurship and Enterprises. Infrastructure Development and Investment Modes, p: 11-12.