ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

از زمان ظهور اندیشه توسعه، الگوهای نظری متعددی در تبیین وضعیت توسعه ارائه شده و به‌تبع آن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ایی در کشورهای مختلف اتخاذ و اجرا شده است. یکی از الگوهای نظری که در دو دهه گذشته و با توجه به تغییر پارادایمی در الگوی توسعه و تأکید بر توسعه انسانی و اجتماعی در دو دهه گذشته، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، حکمرانی خوب بوده است. شاید مهمترین مزیت و تفاوت الگوی حاضر نسبت به الگوهای قبلی را بتوان در تاکید بر رابطه تعاملی سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه در فرایند توسعه و انعطاف لازم نسبت به اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ایی بر مبنای الگوی بومی و محلی خلاصه کرد. هدف از مقاله حاضر ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی است. این مقاله در یک تحلیل ثانویه با به کار بستن مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل، مدل تبیینی الگوی حکمرانی خوب در بهبود وضعیت توسعه انسانی را مورد آزمون قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the theoretical model of good governance in explaining the human development condition

نویسندگان [English]

  • Mahmmoud Ghazi-Tabatabaei 1
  • Rouhollah Nosrati 2
  • Ali Kazemi 3
چکیده [English]

Since the emergence of the idea of development, several theoretical models have been proposed to explain the status of development. Consequently, policies and developmental programs have been implemented in different countries and regions. One of the theoretical models that have been used in the past two decades is the good governance model. This pattern, due to the paradigm shift in the development patterns, as well emphasis placed on human and social development in the past two decades, has drawn more and more attention. Perhaps the most important advantage of the present model over its previous models is on the interactive relation among governments, private sectors and society in the development process, and also its flexibility in employing developmental policies based on local models. The purpose of this article is the evaluation of the theoretical model of good governance. This paper, using structural equation, tries to test the good governance model in improving human development condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Good Governance
  • government
  • Human Development
  • Private Sector.