دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1165945، بهار و تابستان 1391، صفحه 140-150 (6 توسعه روستایی) 
3. ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی

صفحه 39-52

محمود قاضی طباطبایی؛ روح اله نصرتی؛ علی کاظمی