دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1165945، شهریور 1391، صفحه 140-150 (6 توسعه روستایی)