ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

بحث مشارکت در دهه‌های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و غیره، اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعه روستایی، به عنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همدیگر مطرح گردیده و افزایش میزان مشارکت در میان روستاییان، نشانه و وسیله‌ای برای توسعه روستایی در نظر گرفته‌ شده است. مسأله و هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی نقش مشارکت مردم در طرح‌های توسعه مناطق روستایی با تأکید بر طرح تجمیع شهرک شرام (استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش نوسود) است تا با شناخت چنین مواردی، بتوان از آن برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی برای مناطق روستایی بهره گرفت. در پژوهش‌ حاضر، با توجه به راهبرد مشارکت در توسعه روستایی و نظریه‌های مربوط به توسعه روستایی مشارکتی، تبیین و ارزیابی نقش مشارکت مردم در طرح‌های تجمیع مناطق روستایی، مورد توجه بوده و در ادبیات و پیشینه پژوهش، تعدادی از مهم‌ترین منابع درباره مشارکت مردم در طرح‌های توسعه مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و تا حدودی توصیفی بوده و تکنیک مورد استفاده مصاحبه سازمان‌نیافته و در بعضی موارد خاص، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود بوده ‌است. در قسمت یافته‌های پژوهش مشخص گردیده‌ است که مشارکت به معنای همکاری روستاییان در طرح‌های تهیه شده توسط دیگران نیست، بلکه مشارکت سطوح مختلفی دارد و مشارکت مطلوب، زمانی پدید می‌آید که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی، عینی، تصمیم‌گیری و اجرایی، دخالت داشته ‌باشند. علاوه بر این، برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از توانایی‌های روستاییان، می‌تواند بستر مناسبی برای موفقیت طرح‌های تجمیع فراهم‌ کند. در ادامه ضمن تأیید استفاده از نظریه‌های مشارکت و به‌کارگیری نگرشی جامع و کل‌نگر برای تبیین نقش مشارکت مردم در طرح شهرک و طرح‌های مشابه با آن، توجه به راهبرد مشارکت در توسعه روستایی، و نظریه‌های مربوط به توسعه روستایی مشارکتی، اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the role of public participation in rural development projects (Case study: combining plans in rural areas)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taleb 1
  • Hossein Mirzaie 2
  • Afwat Naderi 3
چکیده [English]

The discussion about participation in issues such as democracy, development, etc. has gained importance. Participation and rural development, as the two related and complementary elements, has been considered as factors that increase the participation rate among the villagers and a sign for rural development. The main purpose of the present research is to evaluate the role of people in rural regions development plans with an emphasis on Sharam town (Kermanshah province, Paweh city, Nawsoud region). Doing that, it is possible to use that evaluation in developing a policy and plan for rural regions. In the present study, considering the strategy of participation in rural development and participatory rural development theories, the explanation and evaluation of the role of public participation in integrated projects in rural areas become the focus of concern and in literature review some of the most important resources on public participation in development projects in rural areas has been studied.This study is practical and somewhat descriptive. Unorganized interviews and in certain cases observations and review of available documents were used as techniques for data collection. The findings of the study have identified that participation does not mean villagers cooperation in others’ plans. Participation has different levels of involvement and a good participation happens when villagers participate in mental, objective, administrative and decision-making levels. In addition, proper planning and use of villagers’ capabilities could provide a good platform for success of integration projects. Emphasizing on using participation theories and applying a comprehensive and systematic attitude for explaining the role of people in participating in the town plan and similar plans, we should also consider the rural development strategy and theories related to participatory rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combining
  • participation
  • Paweh City
  • replacement
  • Sharam Town Plan.