گردشگری خانه‌های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی (بررسی موردی: نواحی روستایی دوهزار، شهرستان تنکابن)

نویسندگان

1 استاد جغرافیا دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

گردشگری خانه‌های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی
گردشگری خانه‌های دوم، امروزه در منطقه دوهزار شهرستان تنکابن با توجه به موقعیت کوهستانی، فاصله نزدیک تا مرکز شهر تنکابن، داشتن چشم‌انداز‌های طبیعی، و آب و هوای مناسب، به عنوان نوعی از گردشگری محسوب می‌شود و توسعه این نوع گردشگری در منطقه، پیامدهای متفاوتی داشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی روابط بین مهاجرت و توسعه گردشگری است. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی با تأکید بر پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه است. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش، گردشگری خانه‌های دوم در منطقه، در سطح بالایی از توسعه قرار دارد. همچنین بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و خانه‌های دوم، بیانگر رابطه مستقیم است، اما در ارتباط با مهاجرت‌های معکوس دائم هیچ رابطه‌ای بین توسعه گردشگری خانه‌های دوم و مهاجرت‌های معکوس دائم وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: گردشگری خانه‌های‌دوم، مهاجرت، مهاجرت‌های فصلی، نواحی روستایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Second home tourism and aspects of its migration (case study: Dohezar rural areas, Tonekabon township)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba GhadiriMasoum 1
  • Zahra heydari 2
  • Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee 3
چکیده [English]

Second home tourism and aspects of its migration
Considering the mountainous location, vicinity to the Tonekabon city center, natural scenery and good weather, second homes tourism in Dohezar region in Tonekabon city is considered as a form of tourism and this kind of tourism development in the region has had different consequences. The main purpose of this study is to investigate the relationship between migration and development of tourism. The research method is analytical-explanatory with an emphasis on field surveys and completing the questionnaire. The data were processed and analyzed using SPSS statistical software. Based on the research findings, second home tourism in the region has a high level of development. Moreover, there is a direct relationship between the development of tourism and second homes, but, in relation to permanent reverse migrations, there is no relationship between second homes tourism development and reverse migration.
Key words: Tourism, Second Homes, Migration, Seasonal Migration, Rural Areas, Dohezar, Tonekabon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dohezar
  • Migration
  • Rural Areas
  • Seasonal Migration
  • Second Homes
  • Tonekabon.
  • Tourism