بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی
امروزه در ادبیات توسعه، پارادایم‌هایی نظیر توسعه روستایی درونزا، امرار معاش پایدار روستایی، توسعه پایدار و پساتوسعه، موافق و طرفدار مطرح ‌شدن و نیز کاربرد دانش‌ بومی در توسعه‌یافتگی جوامع، به ویژه جوامع محلی است. از این رو، توجه به این موضوع و شناسایی چارچوب روش‌شناختی آن، اهمیت فراوانی یافته است، موضوعی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، برای دست‌یابی به توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار،‌ باید دانش و اطلاعات چند هزار ساله مردم - که می‌توان آن را مادر دانش رسمی دانست - را مورد توجه ویژه‌ای قرار داد. مقاله‌ حاضر نیز در همین راستا تألیف شده است و تلاش می‌شود با ورود بحث دانش‌ بومی به ادبیات توسعه با نگاهی نو، به مطالعات توسعه و توسعه‌ روستایی بنگرد.
کلیدواژه‌ها: توسعه، توسعه روستایی، دانش بومی، دانش رسمی، ارزیابی مشارکت روستایی، تحقیق جنسیتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory and method in research of Indigenous knowledge and its role in the process of rural sustainable development

نویسندگان [English]

  • Jalaaldin Rafeefar 1
  • Hossein Daneshmehr 2
  • Rashid Ahmadrash 2
چکیده [English]

Theory and method in research of Indigenous knowledge and its role in the process of rural sustainable development
Nowadays within development literature, there is paradigms like internal rural development, sustainable rural life stakes, sustainable development and post- development which protect putting forward and application of indigenous knowledge in development process of societies, especially local communities. Therefore, paying attention to this subject and recognizing its methodological frames, has got a lot of importance. Such an issue has been described in this article. So, in searching for sustainable development, we must pay much importance to so old information- that can be called the mother of formal science-. This article has been written in searching of such goal and tries for entrance of discussions about indigenous knowledge into development literature with a fresh looks on development studies and rural development.
Key words: Development, Rural Development, Indigenous Knowledge, Formal Science, Appraisal of Rural Participation, Gender Research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appraisal of Rural Participation
  • Development
  • Formal Science
  • Gender Research.
  • Indigenous Knowledge
  • Rural Development