ارائه الگوی توانمندسازی زنان روستایی استفاده‌کننده از ICT (بررسی موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، واحد انزلی.

چکیده

نقش و اهمیت زنان در توسعه پایدار روستایی، نه تنها موجبات توجه برنامه‌ریزان را به این قشر از جامعه روستایی فراهم کرده، بلکه آن را ضروری ساخته است. به طوری که کم‌توجهی به زنان در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، موجب کند شدن و حتی عدم توفیق در برخی از برنامه‌های توسعه می‌شود. از این ‌رو، توجه بسیاری بر توانمندسازی زنان روستایی، به مثابه نیمی از توان توسعه معطوف شده است. پژوهش‌ حاضر با رویکردی تبیینی- تحلیلی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای توانمندسازی زنان روستایی، با استفاده از ابزار فناوری ‌اطلاعات ‌و ‌ارتباطات است. در گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای- میدانی و پرسشنامه استفاده شد و داده‌های پژوهش نیز با روش رگرسیون چندمتغیره و روش تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات، قابلیت ارتقای آگاهی و تواناسازی را ذیل مراحل فرایند توانمندسازی، از قبیل مرحله رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل دارا است. در این راستا، مدل تحلیلی در نرم‌افزار SPSS تدوین گردید و نتیجه‌گیری انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide rural women empowerment model users of ICT (case study: Central Part of Lahijan City)

نویسندگان [English]

  • Fazileh Khani 1
  • Seyyed Hassan Motiee Langeroodi 2
  • Leila Sayyad Bidhendi 3
چکیده [English]

Rural women's role in sustainable development, not only has attracted the attention of planners to this group of the rural population, but it has also made this attention essential. Thus, paying little attention to women in planning and allocation of resources, slow down or even lead to the failure of some of the developing programs. Therefore, the empowerment of rural women, as half of the development power, has captured a lot of attention. This explanatory - analytic approach has been done in villages in the central part of Lahijan city. Using IT tools and communication, this study presents a model for empowerment of rural women. Data have been collected via library –field method, and a questionnaire and the research data were analyzed using multivariable regression and path analysis. Results showed that information and communication technologies are able to work well in processes such as welfare, awareness, participation and control. In this regard, the analytical model was done via SPSS software and conclusions were drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Part of Lahijan City.
  • Empowerment of Rural Women
  • Information and Communication Technologies
  • Path analysis
  • Sustainable Rural Development