دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 1391405، اسفند 1391، صفحه 200-210 (7 توسعه روستایی)