دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 1391405، پاییز و زمستان 1391، صفحه 200-210 (7 توسعه روستایی) 
6. تحلیل مقایسه‌ای استفاده از رسانه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران

صفحه 121-138

عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ حسین حسنی