تحلیل مقایسه‌ای استفاده از رسانه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، نقش مهمی در تغییرات زندگی و توسعه در مناطق روستایی و شهری دارد. تغییرات مذکور، تدریجی است و در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، بنابراین، در حال حاضر همگان بر نقش و تأثیر رسانه‌ها در ایجاد تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی، جدا از شدت و ضعف و حدود آن، اذعان دارند. در پژوهش حاضر، با توجه به نقش رسانه‌های جمعی و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه، به ویژه توسعه روستایی، وضعیت مصرف رسانه‌ای در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که وضعیت مصرف رسانه‌ای در نواحی روستایی ایران، خواه رسانه‌های سنتی و جمعی و خواه رسانه‌های نوین، از جمله اینترنت به عنوان یکی از اجزای اصلی فناوری-های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، به چه نحو است. به طور طبیعی، به عنوان معیار ارزیابی، این موضوع باید در ارتباط با نواحی شهری ایران بررسی شود تا فاصله و شکاف بین نواحی شهری و روستایی ایران، به لحاظ دسترسی و مصرف رسانه‌ای مشخص شود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که میزان مصرف رسانه‌ای در مناطق روستایی، نسبت به مناطق شهری کم است. در ضمن، فاصله و شکاف مصرف رسانه‌ای در هر سه نوع وسایل ارتباط جمعی، یعنی رسانه‌های نوشتاری یا سنتی، جمعی و نوین مشاهده‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Media Consumption in Rural and Urban Areas in Iran

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Kalantari 1
  • Vali’ollah Rostamalizadeh 2
  • Hossein Hassani 3
چکیده [English]

A Comparative Analysis of Media Consumption in Rural and Urban Areas in Iran
Nowadays, Information and communication technologies play an important role in living changes and development in rural and urban areas. The changes are gradual and long time; so, everyone acknowledges today the role and impact of media in social changes and transformations; despite their strength, weakness and extent. The research analyses media consumption in Iranian rural areas, considering influence of media in development and especially, rural development. The main concentration of the research is measuring media consumption, (traditional, mass and new media) like internet as index of ICT. Clearly, the amount of media application in urban areas has been used as a comparative criterion; which could demonstrate the gap in urban and rural areas in Iran. The findings showed that the gap in all media types in considerable.
Keywords: Development, Rural Development, Communication, Media, Radio, New ICTs.
jrd

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Development
  • Media
  • New ICTs.
  • Radio
  • Rural Development