تعاونی‌های روستایی و حکمرانی روستایی در ایران

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

2 مدیر اجرایی مجله توسعه روستایی (علوم اجتماعی سابق)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

از زمان تأسیس تعاونی‌های روستایی رسمی در کشور بیشتر از نیم قرن می‌گذرد. بنابراین بررسی سیر تحول، رابطه دولت و تعاونی‌ها و نقش و اهمیت آنها در توسعه و پیشرفت جامعه روستایی بیش از پیش ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف این مقاله بررسی تعاونی‌های روستایی از گذار حکمرانی روستایی در ایران است. برای چنین منظوری ابتدا تبیینی از دموکراسی در تعاونی‌های روستایی ایران آورده شده است سپس در ادامه به بررسی رابطه بین دولت و تعاونی‌های روستایی با توسل به دیدگاه حکمرانی روستایی و در قالب سه بعد هماهنگی، اعتماد و کنترل پرداخته‌ شده است. روش تحقیق تحلیلی- اسنادی است که سعی شده با استفاده از منابع دست اول و کتابخانه‌ای در رابطه با تعاونی‌های روستایی و حکمرانی به بررسی آنها پرداخته شود. یافته‌‎های این تحقیق نشان می‌دهد که دموکراسی در تعاونی‌های روستایی ایران در عمل اجرا نشده و به‌عنوان یک روش مؤثری برای توسعه به آن نگاه نشده است. همچنین با تبیین رویکرد حکمرانی، شرکت‌های تعاونی روستایی می‌توانند در هر دو سوی سیاست‌های قانون-محور و سیاست‌های تغییر-قانون درگیر شوند. به دلیل ابهام در نگاه دولت و روستاییان به تعاونی‌ها، موضوع اعتماد و کنترل به شکل بارزی در رابطه بین آنها مطرح گشته است. به‌طور کلی چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، دولت از ظرفیت‌های تعاونی‌های روستایی استفاده م‍ؤثری ننموده و نقش آنها در تحقق حکمرانی روستایی نادیده گرفته شده است در حالی‌که تعاونی‌های روستایی شیوه مؤثری برای توسعه روستایی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural governance and rural cooperatives in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taleb 1
  • Hassan Bakhshizadeh 2
چکیده [English]

Since the establishment of rural cooperatives in the country more than half a century passes.Thus the study of evolution, the relationship between government and cooperatives and their role and importance in rural community development seem more essential. This paper reviews the role of rural cooperatives from rural governance view in Iran. For this purpose, a definition of democracy in rural cooperatives in Iran has been provided. Then, the relationship between government and Rural cooperatives has been investigated, referring to rural governance view from three dimensions of coordination ,trust and control.The research method is documentary - analytical and using first hand and library resources, we tried to study the rural governance and cooperatives. The findings of this research show that in rural cooperatives, democracy has not been implemented and it has not been viewed as an effective way for development. Cooperatives can be engaged in the two sides of rule-based policies and policies for changing rules. Because of lack of clarity to cooperatives from government and villagers, no trust has been made been them. In general, before and after revolution, the government has not used the capacities of rural cooperatives and neglected their role in rural governance, while rural cooperatives are effective way for rural development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cooperative
  • Rural Cooperatives
  • Rural Development
  • Rural governance