بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق روستایی پیرامون با تأکید بر کیفیت زندگی (مورد مطالعه: دهستان فیروزآباد شهرستان سلسله)

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش شهر فیروزآباد به‌عنوان یک کانون شهری کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامون آن است. در این پژوهش، در سنجش توسعه روستایی بر کیفیت زندگی تأکید شده است. پژوهش حاضر، با استفاده از روش پیمایش، به صورت مقطعی و با نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده نسبی، با حجم نمونه 330 نفر در ده روستا بین افراد سرپرست خانوار روستاهای دهستان فیروزآباد انجام شده است. در این پژوهش، از آزمون T و ویلکاکسون برای آزمون فرضیه‌ها و تحلیل رگرسیون در نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که شهر فیروزآباد موجب بهبود خدمات-رسانی، درآمد، مشارکت، مسکن و بهزیستی فردی در روستاهای پیرامون شده است، در حالی که نتوانسته است به بهبود وضعیت مهاجرت و کار در روستاهای پیرامونی منجر شود. طبق نتایج پژوهش حاضر، میزان رضایت مردم از زندگی، بعد از تبدیل فیروزآباد به شهر بیشتر شده است. طبق یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون، شاخص‌های خدمات‌رسانی، مهاجرت، مشارکت و بهزیستی فردی، تأثیر مستقیم و معنادار و شاخص مسکن نیز تأثیر معکوس و معنی‌داری بر رضایت از زندگی دارد و شاخص‌های درآمد و اشتغال نیز فاقد تأثیر معناداری بر رضایت از زندگی ساکنین نواحی روستاهای مورد مطالعه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of small cities in developing rural regions with emphasis on quality of life: Case study of Firoozabad rural district in Selseleh town

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jomehpour 1
  • Behzad Rashnoodi 2
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the role of Firouzabad town, as a small urban center, in developing surrounding rural regions. In this study, in evaluating the rural development, the emphasis has been put on the quality of life. This study has used survey methods and has been conducted in a cross-sectional format and applied partially stratified sampling with a sample size of 330 people including the head of the households in ten villages in the rural districts of Firoozabad. In this study, T-test and Wilcoxon tests were used for hypothesis testing. Research findings show that the Firouzabad town has improved services, income, participation, housing and personal well-being of the surrounding villages while the city has not been able to improve the immigration status and job opportunities in surrounding villages. According to the results of this study, the level of life satisfaction has been improved among people after Firouzabad became a city. Findings from the regression analysis, indices of services, immigration, participation, and personal well-being have had a direct and significant effect and housing index has significant and reverse effect on life satisfaction of people who live in studied rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firouzabad Town
  • quality of life
  • Rural Development
  • Small Cities
  • Urban-Rural Relations