موضوعات = حیطه مطالعاتی
تحلیلی فضایی بر سیاست گسترش خام‌شهرها در ایران (مورد مطالعه: استان سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22059/jrd.2023.365233.668814

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت الله زیاری؛ علی حسینی‌


اثرات پیوندهای روستاشهری بر شاخص‌های توسعۀ اجتماعی: مقایسۀ ایران و چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jrd.2024.370415.668836

موسی عنبری؛ مرجان خاکساری رنانی


شناسائی چالش‌های رشد و توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

10.22059/jrd.2023.367342.668822

منوچهر رشادی


ارزیابی ابعاد و کیفیت خدمات شهری در شهر زاهدان و رابطۀ آن با رضایت از عملکرد شهرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22059/jrd.2024.370223.668833

عبدالطیف کاروانی؛ محمدعثمان حسین بر؛ بهروز روستاخیز


معماری کوتاه‌مدت خانه‌های دوره قاجار: تحلیل محتوای سفرنامه‌های فرنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jrd.2024.372843.668845

محمد رضا جوادی یگانه؛ حسنا اسماعیل بیگی؛ حامد مظاهریان


مطالعۀ جامعه‌شناختی اثر طایفه‌گرایی بر نزاع جمعی فراتحلیل پژوهش‌ها

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 197-216

10.22059/jrd.2023.352188.668778

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام عباسی؛ فائزه رقمی


راهبردهای توسعۀ مشارکت‌های اجتماعی در سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 237-252

10.22059/jrd.2023.361246.668799

محمدرضا قربانی؛ فائزه تقی پور؛ منصوره پورمیری


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی ها در ایران: مطالعه‌ای فراتحلیل

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-54

10.22059/jrd.2022.340085.668708

سید ضیاء هاشمی؛ مجید فولادیان؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ محمود تیموری؛ مصطفی تیموری