راهبردهای توسعۀ مشارکت‌های اجتماعی در سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه

نویسندگان

گروه علوم ارتباطات و کسب‌وکار، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22059/jrd.2023.361246.668799

چکیده

نهادهای مردمی یا سمن‌ها برای افزایش کارآمدی و اثربخشی خود و ایفای نقش مناسب در توسعۀ کشورها و جوامع، لازم است از مهارت‌ها و روش‌های جدید در بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی استفاده کنند. به همین دلیل در این مقاله رسیدن به «راهبردهای توسعه مشارکت‌های اجتماعی در سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه» به‌عنوان هدف اصلی مدنظر قرار گرفته است.
روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی است. داده‌های پژوهش از طریق گفت‌وگوهای نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از صاحب‌نظران و مدیران فعال در حوزه‌های رسانه‌ای و سمن‌ها و با نمونه‌گیری نظری گردآوری شدند و با تحلیل 839 کد مفهومی حاصل از این گفت‌وگوها و بررسی مفاهیم به‌دست‌آمده، به ارائۀ راهبردهای نهایی منجر شده است.
یافته‌های این پژوهش شامل 10 برنامه است که در دو سطح «برنامه‌های راهبردی» و «برنامه‌های عملیاتی و اجرایی» تفکیک و ارائه شده است. برنامۀ راهبردی نخست شامل اقداماتی مانند پیشگیری از دولتی‌شدن سمن‌ها، تأمین منابع پایدار درآمدی و پیشگیری از وابستگی مالی سمن‌ها و برنامۀ راهبردی دوم نیز شامل مواردی نظیر تقویت نظارت و راهبری سمن‌ها و خیریه‌ها، تدوین چشم‌انداز و قوانین بالادستی، تقویت آموزش و کادرسازی، تعیین ساختار و تشکیلات کارآمد، تدوین مقررات مالی و مالیاتی، استفاده از رسانه‌ها و رویکردهای تبلیغی در سمن‌ها، تدوین برنامه‌های دقیق برای شناسایی ظرفیت‌های جدید و تولید دانش تخصصی در امور خیر را دربرمی‌گیرد.
برآوردهای حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که برای توسعۀ مشارکت‌های اجتماعی در نهادهای مردمی و مؤسسات خیریه، باید از دو راهبرد تلاش برای شکل‌گیری سمن‌ها و خیریه‌های مستقل و نیز نظارت راهبردی بر فعالیت مؤسسات خیریه و نهادهای مردمی استفاده شود. اقدامات عملیاتی و اجرایی این دو راهبرد نیز در قالب محورهای ده‌گانه در بخش یافته‌های پژوهش تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Plans for the Formation of Communal Partnerships In Non-governmental and Charitable Organizations

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Ghorbany
 • Faezeh Taghipour
 • Mansoureh Pourmiri
Department of Communication and Business Sciences, Islamic Azad University, Isfahan branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

In order to increase their efficiency and effectiveness and to play an appropriate role in the development of countries and societies, public institutions and non-governmental organizations (NGOs) must utilize new skills and methods to maximize the capacity of social alliances. Therefore, achieving “strategies for the development of social partnerships in non-governmental organizations and charities” is viewed as the primary objective of this article.
This investigation employs qualitative content analysis with an inductive methodology. The research data was gathered through semi-structured interviews with 22 experts and managers active in the media and NGO fields, as well as through theoretical sampling. By analyzing the 839 conceptual codes resulting from these interviews and examining the concepts obtained, the final strategies were presented.
The findings of this research include 10 programs that are separated and presented in two levels: “strategic programs”? and “operational and executive programs.” The first strategic plan includes measures such as preventing the nationalization of NGOs, providing stable sources of income and preventing financial dependence of NGOs, and the second strategic program also includes things such as strengthening the supervision and management of NGOs and charities, formulating upstream vision and laws, strengthening training and staffing, determining the structure and efficient organization includes the formulation of financial and tax regulations, the use of media and promotional approaches in the fields, the formulation of detailed plans to identify new capacities and the production of specialized knowledge in good affairs.
According to the estimates derived from this study, two strategies are required for the development of social partnerships in public institutions and charitable institutions: “Efforts should be made to form NGOs and independent charities, in addition to strategic monitoring of the activities of charities and public institutions.” In the segment on research findings, the operational and implementation measures of these two strategies are also presented as 10 axes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-Governmental Organizations
 • Charities
 • Social Capital
 • Development of Social Partnerships
 • Communication
 • احمدی گیوی، مریم (1399). آسیب‌شناسی سمن‌ها در ایران در یک نگاه. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات توسعه.
 • امیرپور، مهناز و بهرامیان، شفیع (1393). مبانی کلی نظریه‌های ارتباط‌جمعی. تهران: جامعه‌شناسان.
 • ایمان، محمدتقی (1388). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • برغمدی، هادی و زمانی، سیمین (1400). بررسی مسائل و مشکلات تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری (مطالعۀ موردی: شهر تهران). توسعۀ محلی (روستایی-شهری)، 13(2)، 429-453. https://doi.org/10.22059/jrd.2022.332808.668686
 • جلالی، رستم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(2)، 310-321.
 • چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشرنی.
 • خلیفه، محمدرضا، مظلوم، محمد و نوغانی، محسن (1387). بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم و عوامل مؤثر بر آن. جامعه‌شناسی کاربردی، 25(1)، 51-80.
 • دادگران، سید محمد (1385). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: مروارید.
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1394). مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت. مجلۀ حقوق تطبیقی، 6(2)، 541-567. https://doi.org/10.22059/jcl.2015.55775
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین و شفیعی سردشت، جعفر (1391). آسیب‌شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد. مجلۀ تحقیقات حقوقی، 58، 49-113.
 • ساروخانی، باقر و امیرپناهی، محمد (1385). ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 4(3)، 31-60.
 • شارع‌پور، محمود (1391). مطالعۀ بین‌کشوری اعتماد: جامعه‌محوری در مقابل نهادمحوری. مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، 13(4)، 60-89.
 • شیانی، ملیحه (1391)، تحلیلی بر وضعیت شهروندی در شهر تهران: نگاهی بر مدیریت شهری، فصلنامۀ مطالعات شهری، دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 31- 45                                              1001.1.20083653.1388.3.2.3.6
 • عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. فصلنامۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 23(1)، 19-34.
 • غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1386). جامعه‌شناسی مشارکت. تهران: نزدیک.
 • سعیدآبادی، محمدرضا، فرهنگی، علی اکبر، آقایان، سمیه (1399)، تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی ارائه مدل پارادایمی بر اساس نظریه گراندد تئوری، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 16، شماره 59، شهریور 1399، صفحه 155-185
 • https://doi.org/10.22034/jcsc.2019.36692
 • فیتزپتریک، تونی (1385). نظریه‌های رفاه جدید. ترجمۀ هرمـز همـانپور. تهران: مؤسـسۀ عـالی پژوهش و تأمین اجتماعی.
 • کردی، حسین (1385). عوامل مؤثر بر نگرش زنان به مشارکت اجتماعی در گلستان، نشریه مطالعات اجتماعی ایران، 5(1)، 69-80
 • معتمدنژاد، کاظم (1391). وسایل ارتباط‌جمعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • نادری خورشیدی، علیرضا، فقیه علی‌آبادی، هادی و بهرامیان، حجت‌الله (1389). نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مهندسی اجتماع. نشریۀ سیاست دفاعی، 19(73)،91-118
 • نجفی­زاده، مهدیه،فرهنگی، علی‌اکبر و ربیعی، علی (1400). ارائه الگوی مدیریت ذینفعان سازمان های مردم نهاد در رسانه های اجتماعی، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(39)، 111-133.
 • نصیری فقیر سمیعی، فرهاد (1395). رابطۀ استراتژی (راهبرد) با تاکتیک (راهکار). دوماهنامۀ مهندسی مدیریت، 65، 59-56
 • Abbaszadeh, M. (2017). Thinking about validity and reliability in qualitative research. Applied Sociology Quarterly, 23(1), 19-34. (In Persian)
 • Adler, P. & Kwon, S. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1), 17–40. https://doi.org/10.5465/amr.2002.5922314
 • Ahmadi Givi, M. (2019). NGO Pathology in Iran at a Glance. Tehran: Institute of Development Studies. (In Persian)
 • Amirpour, M., & Bahramian, Sh. (2013). General Basics of Mass Communication Theories (2nd Edition). Tehran: Sociologists. (In Persian)
 • Al-Debei, M. M., Al-Lozi, E., & Papazafeiropoulou, A. (2013). Why people keep approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(4), 362e369. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.12.032
 • Anheier, H. K. (2005). Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy. London; New York, NY: Routledge.
 • Axelrod, M. (1956). Urban structure and social participation. American Sociological Review, 21,13–18. https://doi.org/10.2307/2089334
 • Baehr, C., & Alex-Brown, K. (2010). Assessing the value of corporate blogs: a social capital perspective. IEEE Transactions on Professional Communication, 53(4), 358-369. https://ieeexplore.ieee.org/document/5580119
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bargmadi, H., & Zamani, S. (2021). Examining the issues and problems of interaction between non-governmental and municipal organizations (Case study: Tehran city). Local Development (Rural-Urban), 13(2), 429-453. (In Persian)
 • Bourdieu, P. (1985). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), In Handbook of theory and research for thesociology of education (pp. 241–258). New York: Greenwood.
 • Bharati, P., Zhang, C., & Chaudhury, A. (2014). Social media assimilation in firms: investigating theroles of absorptive capacity and institutional pressures. Information Systems Frontiers, 16(2), 257-272. https://doi.org/10.1007/s10796-013-9433-x
 • Bughin, J., Byers, A. H., & Chui, M. (2011). How social technologies are extending the organization. McKinsey Quarterly20(11), 1-10. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23161
 • Bughin, J., Chui, M., & Manyika, J. (2012). Capturing business value with social technologies. McKinsey Quarterly, 4(1), 72-80.
 • Chalabi, M. (2015). Social analysis in the space of action. Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 • Chun, S. A., Shulman, S., Sandoval, R., & Hovy, E. (2010). Government 2.0: Making connections between citizens, data and government. http://dx.doi.org/10.3233/IP-2010-0205
 • Cook, K. S., & Rice, E. (2006). Social exchange theory. In J. DeLamater (Ed.), Handbook of social psychology (pp.53-76). New York: Springer Science & Business Media. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-6772-0_3
 • Curado, C., Henriques, P., Oliveira, M., & Martins, R. (2023). Organisational culture as an antecedent of knowledge sharing in NGOs. Knowledge Management Research & Practice21(3), 449-461.
 • Dadgaran, S. M. (2006). The Fundamentals of Mass Communication. Tehran: Marwarid. (In Persian)
 • DiMaggio, P. (1993). Nadel’s paradox revisited: Relational and cultural aspects of organizational structure. InN. Nohria & R.G. Eccles (Eds.), Networks and organizations: Structure, form, and action (pp. 118–142). Boston: Harvard Business School Press. https://doi.org/10.1093/sf/70.3.681
 • Farhangi, A A, Saeedabadi, M. R, Aghayan, S (2019), Knowledge sharing in social networks presenting a paradigmatic model based on grounded theory theory, Cultural Studies and Communication, Volume 16, Number 59, September 2019, Pages 155-185(In Persian)
 • Fitz patrick, T. (2016). New theories of welfare. Translated by: H. Hamanpour. Tehran: The Higher Institute of Research and Social Security. (In Persian)
 • Habermas, J. (1991). Structural transformation of the public sphere: An inquriry in to a category of bourgeois society. MIT Press.
 • Heath, R. L. (1994). Management of corporate communication: From interpersonal contacts to external affairs. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Hofmann, S., Beverungen, D., R€ackers, M., & Becker, J. (2013). What makes local governments' online communications successful? Insights from a multimethod analysis of Facebook. Government Information Quarterly, 30(4), 387e396. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.013
 • Ghafari, Gh. R., & Niazi, M. (2006). Sociology of Participation. Tehran: Nazdik. (In Persian)
 • Iman, M. T. (2008). Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in humanities. Qom: Hozha Research Institute and University. (In Persian)
 • Jalali, R. (2013). Sampling in qualitative research. Qualitative Research in Health Sciences. 1(4), 310-321. (In Persian)
 • Khalifa, M. R., Mazloum, M., & Noghani, M. (2008). Investigating the level of people's social participation and factors affecting it in 2008. Applied Sociology, 25(1), 51-80. (In Persian)
 • Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons54(3), 241-251. http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005
 • Kim, W. G., Li, J. J., & Brymer, R. A. (2016). The impact of social media reviews on restaurant performance: The moderating role of excellence certificate. International Journal of Hospitality Management, 55, 41e51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.03.001
 • Kurdi, H. (2006). Effective factors on women’s attitude towards social participation in Golestan. Iranian Journal of Social Studies5(1), 69-80. http://www.jss-isa.ir/article_24680.html#:~:text=20.1001.1.20083653.1385.1.2.5.0 (In Persian)
 • Levy, M. (2009). Web 2.0 implications on knowledge management. Journal of Knowledge Management, 13(1), 120-134. https://doi.org/10.1108/13673270910931215
 • Marklein, M. B. (2009). College recruiters are Twittering, too. USA Today, 6D. ‌
 • Molinas, J. (1998). The social system. New York: The Free Press.
 • Motamedanjad, K. (2011). Mass communication tools. Tehran: Allameh Tabatabai University. (In Persian)
 • Naderi Khorshidi, A. R., Faqih Aliabadi, H., & Bahramian, H. (2009). The role of non-governmental organizations in social engineering. Defense Policy Journal, 19(73), 99-118 (In Persian)
 • Najafizadeh, M., Farhani, A. A., & Rabiei, A. (2021 Designing a Pattern of Civil Society (Non Governmental Organizations) Stakeholders’ Management in Social Media. Strategic studies of Public Policy, 11(39), 111-133. (In Persian)
 • Nisar, T. M., & Whitehead, C. (2016). Brand interactions and social media: Enhancinguser loyalty through social networking sites. Computers in Human Behavior, 62, 743e753. https://doi.org/10.1108/13673270910931215
 • Nasiri Faqir Samii, F. (2015). The relationship between strategy and tactics. Bimonthly Journal of Management Engineering, 65, 56-59 (In Persian)
 • Oakley, P. (1991). Projects with people: The practice of participation in rural development. International Labour Organization.
 • O’Reilly, T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation ofsoftware. Communications & Strategies, 65(1), 17-37. https://ssrn.com/abstract=1008839
 • Poster, M. (2013). Cyber democracy: The internet and the public sphere. In Information Subject (pp. 95-115). Routledge.
 • Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. The American4.‌
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster
 • Ramezani Qawamabadi, M. H., & Shafiei, J. (2012). Pathology of the project overseeing the establishment, activity and supervision of non-governmental organizations. Journal of Legal Research, 58, 49-113. (In Persian)
 • Ramezani Qawamabadi, M. H. (2014 Comparative study of the legal status of NGOs in Iran and France: from the establishment to work. Journal of Comparative Law, 6(2), 567-541. https://doi.org/10.22059/jcl.2015.55775 (In Persian)
 • Rapp, A., Beitelspacher, L. S., Grewal, D., & Hughes, D. E. (2013). Understanding social media effects across seller, retailer, and consumer interactions. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(5), 547e566. https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-013-0326-9
 • Rothstein, B., & Eek, D. (2009). Political Corruption and Social Trust: An Experimental Approach. Rationality and Society21(1), 81–112. https://doi.org/10.1177/1043463108099349
 • Santos, S. (2012). Organização do terceiro setor. 1ª Edição, Livro-texto EaD, EdUnP. Natal, Brazil.
 • Sarokhani, B., & Amirpanahi, M. (2015). Building power in the family and social participation. Women Research, 4, 31-60. (In Persian)
 • Sharepour, M. (2008). Increasing social capital and its consequences. Journal of Sociological Association, 1(1), 89-60.(In Persian)
 • Shiani, M. (2013). An analysis of the citizenship situation in Tehran: a look at urban management.Scientific Quarterly of Urban Studies, 2(4), 31-45.
 • (In Persian)
 • Soares, A., & Melo, M. (2010) Gestão do terceiro setor: Uma prática social? Revista de Gestão USP, 17(1), 1–11. https://doi.org/10.5700/rege383
 • Saxton, G. D., & Wang, L. (2014). The social network effect: The determinants of giving through social media. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(5), 850-68. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0899764013485159
 • Scott, D. M. (2007). The new rules of marketing & pr. Hoboken: John Wiley &Sons, Inc.
 • Woolcook, M. (1998). Social capital and economic development: Towards a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27, 151-208. https://doi.org/10.1023/A:1006884930135