تعداد مقالات: 180
26. بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-38

جلال‌الدین رفیع فر؛ حسین دانش مهر؛ رشید احمد رش


27. مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-48

ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی


29. تعاونی‌های روستایی و حکمرانی روستایی در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-46

مهدی طالب؛ حسن بخشی زاده


30. بررسی آسیب‌های جنسیتی کشاورزان خرده‌مالک نسبت به مخاطرات اقلیمی در شهرستان پلدختر

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-54

وحید ریاحی؛ مهرشاد طولابی نژاد


31. بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-50

مهدی طالب؛ عبدالمنان حقیقی مقدم


37. شناسایی و ارزیابی گستره‌های فقر شهری در محلات شهر مراغه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-214

شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


40. آینده توسعه روستایی و چالش‌های پایداری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

منصور وثوقی؛ علی ایمانی


41. فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

مهدی طالب؛ صدیقه پیری؛ سمیه محمدی


43. خودمانی‌سازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-56

تقی آزاد ارمکی؛ علیرضا صادقی


44. الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی


45. نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی


46. ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-52

محمود قاضی طباطبایی؛ روح اله نصرتی؛ علی کاظمی


49. انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-74

محمود متوسلی؛ هدی زبیری