بررسی عوامل تأثیرگذار بر تحولات نسلی خانواده روستایی در نیم قرن اخیر بررسی موردی روستای حصارخروان استان قزوین

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر سعی شد عوامل مختلف اثرگذار بر تحولات خانواده مشخص گردد. برای تحقق این هدف، روستای حصارخروان از استان قزوین انتخاب شد و از بین خانواده‌های صاحب نسق در زمان اصلاحات ارضی، دو خانواده (97 نفر) انتخاب گردید تا در طول سه نسل مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، با رویکردی درون‌گرایانه و با استفاده از روش تاریخ زندگی و فنون مشاهده، مصاحبه گروهی و عمیق، مطالعه اسناد و مدارک، داستان‌سرایی، و شجره‌نامه، فهم تحولات پدید آمده در زندگی افراد مشارکت‌کننده، در طول نیم قرن اخیر مورد توجه قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، عامل اصلی ایجادکننده تحولات در جامعه روستایی حصارخروان، عامل سیاسی بوده که در هر دوره با بعضی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و موج تحولات عظیمی را در جامعه روستایی حصارخروان پدید آورده و هر نسل و گروه سنی را با نحوه خاصی، تحت تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The research of effective factors on changing in the family in 3 different generations from 50 years ago: case study rural areas of Hesarkhorvan

نویسندگان [English]

  • Zohreh Najafi Asl 1
  • Mehdi Taleb 2
1 PhD in Rural Development Sociology, Tehran, Iran
2 Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research try to recognize different factors that have changed  rural families. For reaching to this goal is selected Hesarkhorvan village of Ghazvin province as a field of research. Regard to title, is used qualitative method (Life History), because this method emphasizes to behavior of participations in the field, for collecting data, is used of different techniques: observation, paiticipatinal observation, group interview and deep interview to gather useful information about the life history of the participations (2 families and 97 people in 3 generations). Because of importance of land reforming in changing, the basis of selecting 2 families was working in Boneh. Observation and life history about participations showed that huge changing has took place in Hesarkhorvan village. Political factor is the most important factors that has supported by other factors (economical, social ,cultural) in crucial time and has generated huge changing in different generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernization
  • Economical Factor
  • Social Factor
  • Cultural Factor
  • Rural Family
  • Life History Method