دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-195 (بهار و تابستان) 

شناسنامه علمی شماره

2. سخن سردبیر، صفحات اول و آخر و جلد شماره 8

حسن بخشی زاده؛ مهدی طالب


پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

4. بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران (1390-1379)

صفحه 67-88

سید احمد فیروزآبادی؛ صدیقه پیری؛ سید رسول حسینی؛ شاپور سلمانوندی