دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-180 (پاییز و زمستان 92) 

پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

1. جهان– محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان: مطالعه موردی هورامانِ تخت

صفحه 1-22

مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ عادل عبدالهی


2. مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

صفحه 23-48

ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی


6. تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

صفحه 117-132

بهروز محمدی یگانه؛ عصمت بارانی؛ مهدی چراغی؛ اسماعیل کرمی دهکردی