دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-180 (پاییز و زمستان 92)