دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-180 (پاییز و زمستان 92) 

پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

1. جهان– محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان: مطالعه موردی هورامانِ تخت

صفحه 1-22

10.22059/jrd.2013.50582

مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ عادل عبدالهی


2. مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

صفحه 23-48

10.22059/jrd.2013.50583

ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی