شهری شدن روستاها و قضایی شدن مناقشات: مطالعه ای در تجربه مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی_شهری

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان.

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

فرآیندهای جهانی شدن بر دگرگونی‌های عمومی در روابط فضایی- زمانی دلالت می‌کند. در عین حال همزمان باعث قلمروزدایی از بسیاری از پدیده‌ها، افراد و ایده‌ها شده است. یکی از ایده ها و قلمروی که از آن قلمرو زدایی شده است، روستاها هستند. در این فضای مفهومی به دشواری می‌توان از دوگانگی شهر- روستا در علوم اجتماعی دفاع کرد.  مناقشه و شیوه‌های حل آن در جهان روستایی یکی از پدیده‌هایی است که از آن قلمروزدایی شده است. هدف این مقاله بررسی مناقشات و شیوه‌های حل آن در زمینه روستایی و شهری است. ایده نظری ما اینست که بررسی مناقشه‌های روستایی بیانگر از دست رفتن بر ساخت «روستاییت» در جهان معاصر است. برای بررسی تجربه روستاییان و شهریان، روش‌شناسی زمینه‌ای را به کار گرفته‌ایم. حوزه پ‍ژوهشی این مقاله تهران و روستاهای اطراف آن و مهاجران روستایی در شهر تهران است. نتیجه آن که روستاییان بسیاری از خصیصه های فرهنگ روستایی و اجتماعی خود را کنار گذاشته اند. قضایی شدن مناقشات و فقدان میانجی‌های اجتماعی سنتی در مناقشات روستایی ما را به بازاندیشی در مفهوم‌سازی روستا- شهر دعوت می‌کند. قضایی شدن مناقشات و مسائل در روستا در کنار رها کردن شیوه‌های حل مناقشه سنتی و جایگزین (ADR) که جدیداً در بسیاری از کشورها به دنبال ناکارآمدی شیوه‌های قضایی برجسته شده است، ازنشانه‌های بازاندیشی در دوگانگی شهر- روستا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Urbanization of rural areas and juridicalization of disputes a study on the experience and dispute resolution in urban-rural spaces

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Kamal Khalegh Panah 2
  • Masoumeh Zare 3
1 Assistant Professor of Sociology, University Of Kurdistan
2 Assistant Professor of Sociology, University Of Kurdistan
3 M.A. Social Sciences, Allameh Tabataba'I University
چکیده [English]

The globalizing processes indicate some deep changes in time-space relations. These processes at the same time have eradicated most of the phenomena, ideas and people. One of these ideas and spheres eradicated are rural areas. In the conceptual space of globalization, it is not defendable to speak of the duality of urban-rural in contemporary social sciences. dispute and the ways of its solution in rural areas is one of the phenomena which has been disemeded. This article is an attempt to investigate the dispute and the ways of solution in rural areas. The main theoretical assumption is that ways of dispute resolution in rural areas show the eradication of rurality in the age of globalization. We used grounded theory to uncover the lived experiences of respondents. The sample includes Tehran and the rural areas around. The findings show that people in rural areas have abandoned their main cultural traits. The juridicalization of disputes and the loss of traditional social mediations in rural disputes necessitate reviewing conceptualization of urban-rural. The juridicalization of disputes in rural areas and abandoning the traditional ways of dispute resolution which are recently taken in some countries due to defeat of juridicalization, is one the sign of reviewing the urban-rural duality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Areas
  • Controversy
  • Globalization
  • Juridicalization
  • Urban-Rural Duality