بررسی موانع اداری-سیاستی مشارکت بهره برداران حوزه سد کزنار در تشکیل تعاونی آب بران

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان.

2 کارشناس ارشد دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکترا دانشگاه لرستان.

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی موانع اداری-سیاستی موثر در عدم مشارکت بهره برداران حوزه سد کزنار در تشکیل تعاونی آب‌بران می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه بهره برداران حوزه سد کزنار شهرستان الیگودرز می باشد.نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت و اطلاعات  لازم از طریق پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شده است ،جمع آوری گردید.از نرم افزار SPSS نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل عاملی بهره گرفته شد.نتایج تحلیل عاملی  تحقیق نشان می دهد که  پنج عامل " بی توجهی مسولین"،  "مکانیزم نادرست توزیع آب"،  "عدم مشورت با مردم" ،  "نقص قوانین"و "بدقولی مسولین" از جمله موانع اداری –سیاستی موثر در عدم مشارکت بهره برداران در تشکیل تعاونی آب بران بودند که در کل این پنج عامل توانستند 85/71 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین کنند. در این زمینه مشارکت مردم محلی در تمامی سطوح و مراحل و هماهنگی و همکاری بین بخشی میان ادارات و نهادهای ذیربط پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of policy and administrative barriers in beneficiary's participation in Keznar Dam Water use cooperative

نویسندگان [English]

  • Saeid Gholamrezaie 1
  • Zeinab Mousavi 2
  • Mahdi Rahimiyan 3
1 Assistant Professor, Lorestan University
2 MSc, Lorestan University
3 PhD. student, Lorestan University
چکیده [English]

Purpose of this article is study of analyzing the policy and administrative barriers in farmer's participation in Keznar Dam Water use cooperative. Statistical population is all of the beneficiaries that resident in Keznar dam area (Aligoodarz County). Method of simple random sampling was used for sampling method. Questionnaire was used for data collection and Data were analyzed by SPSS. result show that five factors including" Negligence of authorities "," Improper distribution mechanism '," Lack of consultation with the people "," Infringement " and "Authorities meet their commitments " can explain 71.85% total variances of variables. The data are all beneficiaries of the dam are Aligoodarz Kznar city. Were randomly sampled data by a questionnaire whose validity and reliability had been confirmed, were collected. Analysis software SPSS for factor analysis was used to analyze the data. research results of factor analysis show that five neglect "officials," "improper water distribution mechanism," "failure to consult with people", "perfect law" and "officials meet their commitments." including administrative barriers - lack of effective political participation of farmers in water users cooperatives were formed in all these five factors could 85/71% of the total variance of variables to explain. In this context, community participation and intersectional collaboration at all levels and stages and coordination among relevant bureaus and institutions were recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative barriers
  • Policy barriers
  • non-participation
  • water users cooperative
  • Keznar area