مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی توسعه و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

3 دانشیار جامعه شناسی، عضو هیات علمی گروه مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال این است که چه عواملی بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر را به پیش برده است و اینکه مهاجران از چه طریق، راهبرد و روش‌هایی در توسعه و بهزیستی روستایی شهرستان شبستر دخیل شده‌اند؟. داده‌های مربوط به تحقیق حاضر با توجه به ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه و بمنظور دستیابی به اهداف و سوالات این پژوهش، به شیوه کیفی و با اتخاذ رویکرد نظریه بنیانی و با استفاده از فنون مصاحبه‌ و بحث گروهی، مشاهده، تاریخ شفاهی و اسناد و مدارک جمع‌آوری شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل موثر بر تغییرات بهزیستی در جامعه مورد مطالعه در پنج حوزه «نهادهای توسعه‌ای و حمایتی»، «کارآفرینان مهاجر و محلی»، «اتحاد/ همبستگی اجتماعی»، «تغییرات فرهنگی و ارزشی» و «محلی‌گرایی/ تعلق زادگاهی» قرار دارند که همه اینها رویهمرفته، به پدیده اصلی و عمده‌ترین یافته نظری تحقیق حاضر یعنی «تئوری توسعه مبتنی برای اجتماعات محلی گسترده» رهنمون شده‌اند. این نوع از توسعه هم دارای "کنشگران توسعه‌ای"، هم "نهادهای توسعه‌ای" و هم "روحیات، توانمندی‌ها و روابط توسعه‌ای" است. کنشگران توسعه‌ای آن مردم اجتماعات گسترده، مدیران مشارکت‌جوی محلی و کارآفرینان مهاجر و محلی هستند؛ نهادهای‌ توسعه‌ای آن "انجمن‌های زادگاهی" و سایر نهادهای حمایتی و خیرخواهانه در میان مردم هستند؛ و روحیات، توانمندی‌ها و روابط توسعه‌ای آن نیز اتحاد و تعلق زادگاهی هستند. نظریه "توسعه مبتنی بر اجتماع گسترده"، تغییرات (بهبود/ ارتقاء) بهزیستی روستایی را با پیامدهایی چون؛ "حمایت"، "وجوه ارسالی"، "سرمایه‌گذاری در زادگاه"، "علاقه به بهبود وضعیت روستا"، "انتقال نوآوری، ایده و سرمایه"، "پیشرفت عمرانی روستا"، "تشویق و ترغیب مشارکت فعالانه عمومی"، "سکونت خانه دومی در روستا"، "اقدامات توسعه‌ای"، "اهمیت علم و فرهنگ"، "بهبود شرایط زندگی"، "دلسوزی برای منطقه" و مواردی از این قبیل، باعث شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migration, Extended Communities and Rural Well-being in the Shabestar County

نویسندگان [English]

  • Valiollah Rostamalizadeh 1
  • Mansour Vosooghi 2
  • Hossein Imani Jajarmi 3
1 PhD in Socilogy of Rural Development, National Population Studies & Comprehensive Management Institute
2 Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Sociology, Department of Development Studies, The Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
چکیده [English]

The present study has been what has led to the rural well-being in the Shabestar County and how the emigrants through the strategies and ways involved in the rural development and rural well-being in the County. This research is a qualitative study and the grounded theory method is used. Data using the techniques of interview and group discussion, observation, oral histories and documents have been collected. The results of this study indicate that factors affecting the well-being of the the Shabestar county are located in five areas; "supporting and developmental institutions", "emigrant and local elite/ entrepreneurs", "social solidarity", "Changes in culture and values" and " belonging to hometown/ community attachment". This type of development encompassed the "development actors", "development institutions" and "developmental attitudes and developmental capabilities and relationships". Development actors of the type of development are extended community people, Local managers will participate and emigrant and local elite/ entrepreneurs; Development institutions are "hometown associations" and other supporting and charitable institutions amongst the people; And developmental attitudes and developmental capabilities and relationships are also the social solidarity and belonging to hometown/ community attachment. "Extended community-based development", changes (improvement / promotion) of rural well-being has led to the following consequences. "support", "remittances", "investment to hometown", "Interest in improving rural condition", "transfer of innovation, ideas and capital ","rural constructions improvement", "encourage the active public participation", "living a second home in the rural", "development activities", "importance of science and culture" ,"improvement of living conditions", "compassion for the region" and in such cases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Well-being
  • Changes of Well-being
  • Extended Communities
  • Migration
  • Shabestar County