الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خرده‌مالکی ایران از نگاه متخصصان؛ با تأکید بر نهادهای غیردولتی

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. گروه ترویج و آموزش کشاورزی.

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه. گروه ترویج و آموزش کشاورزی.

چکیده

یکی از الزامات توسعه کشاورزی عدالت‏محور و مؤلفه‌های مؤثر بر حکمرانی خوب، نهادسازی است. تجربه سایر کشورها نشان داده است که نهادهای کارآمد در ارتقاء کشاورزی خرده‏مالکی و مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش بسزایی دارند. برخلاف اهمیت نهادها در توسعه کشاورزی خرده‌مالکی، این موضوع از سوی برنامه‌ریزان و مسوولان کشاورزی کشور مورد غفلت و کم توجهی واقع شده است. این امر می‌تواند ناشی از فقدان دیدگاه کل‌نگر به اجزاء توسعه کشاورزی باشد. از این‌رو، در پژوهش کیفی حاضر، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق نظریه داده‌بنیان به بررسی ابعاد و الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خرده‏مالکی ایران، با تأکید بر بخش غیردولتی پرداخته شود. در این راستا نمونه‌های مورد مطالعه، متخصصانی بودند که با استفاده از نمونه‌گیری نظری و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. مدت زمان انجام مصاحبه‌ها به طور متوسط 70 دقیقه بود. روایی و پایایی نتایج، توسط روش تکثرگرایی داده‌ها و بازخور به مشارکت‌کنندگان مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل یافته‌ها نشان داد، توسعه «بنگاه‏های اقتصادی کوچک و متوسط» و ارائه کارکردهای «تحقیق، توسعه و تشویق نوآوری‌های بومی»، «مشاوره و ارائه طرح و ایده»، «شناسایی کارآفرینان و حمایت از کارآفرینی»، «پیمانکاری اراضی» و «مالی- بیمه‌ای» باید به منظور توسعه کشاورزی خرده‌مالکی، در برنامه نهادسازی غیردولتی بخش کشاورزی مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Effective Institutions for Iranian Smallholder Agriculture Development from Experts’ Viewpoint; with Emphasis on NGOs

نویسندگان [English]

  • Hojjat Varmazyari 1
  • Farahnaz Rostami 2
  • Shahpar Geravandi 3
1 PhD of agricultural development, Department of agricultural management and development, Faculty of Agricultural Economics and Development, Tehran University.
2 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Institutional capacity-building is one of the important strategies affect on developing justice-oriented agriculture and good governance. Experience in other countries showed that efficient institutions have a vital role in promoting smallholder agriculture and sustainable management in natural resources. But Iranian agricultural policy makers and managers neglected it in spite of the importance of institutions in agricultural Smallholder developing, because of lack holistic attitude on whole parts of agricultural development. Hence the main purpose of this quality research was to modeling of Effective Institutionsfor smallholder agriculture development with emphasis on NGOs using grounded theory. In this regard, samples selected using purposive and theoretical sampling. Semi-structured interviews used to data collection and the average interview lengthen 70 minutes. Also data pluralism and participants feedback used for approving of reliability and validity. Data analysis showed that developing of “small and medium enterprises” and performing of functions including “research, development and encouraging local innovation”; “advising and generating idea and plan”; “identify entrepreneurs and entrepreneurial support”; “land contracting services”; and “insurance-financial services”. These structures should be considered in the plan of non-governmental institutional capacity-building in agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional capacity-building
  • Smallholder agriculture
  • poverty alleviation
  • Grounded theory