جهان– محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان: مطالعه موردی هورامانِ تخت

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در پژوهش حاضر، جهان- محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در دهه های اخیر، روابط متقابل و روزافزون عناصر محلی و جهانی، الگوهای فرهنگی و هویتی را در جوامع سنتی با چالش مواجه کرده است. از این رو، بررسی رویارویی عناصر جهانی و محلی و پیامدهای آن از مهم ترین مسائل جوامع در حال گذار
است. شرایط پدید آمده در هورامان، موجب شده است زنان ضمن بازاندیشی در هویت سنتی خود، درصدد بازسازی نگرش های کلیشه ای در خصوص کارکرد زنان در خانواده و جامعه برآیند. از این رو، بررسی نحوه تعامل جامعه هورامان با عناصر جهانی و پیامدهای آن بر هویت زنان حائز اهمیت است و بدین منظور نظریه های جهان- محلی شدن و بازاندیشی
مدرنیته به عنوان راهنمای نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی استفاده شده است. داده های کیفی با استفاده از فنون مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق گردآوری گردید. سپس داده ها بر اساس اصول نظریه زمینه ای تحلیل و در قالب مدلی زمینه ای ارائه شد. بر اساس نتایج پژوهش، هویت زنان در زمینه گرایش به
تحصیلات و مشاغل خانگی، تحت تأثیر ارزش های جهانی متحول شده است، ولی در خصوص اشتغال بیرون از منزل و داشتن استقلال رأی، هنوز نیز ارزش های محلی و سنتی تسلط نسبی خود را بر هویت زنان حفظ کرده است. می توان اذعان کرد که هویت زنان در هورامان بر اساس ارزش های محلی و جهانی بازسازی شده و به تبع آن، صورتی جهان- محلی یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glocalization and Reflexivity in Women's Identity: A Case Study of Hawraman-e-Takht

نویسندگان [English]

  • Mostafa Azkia 1
  • Mansour Vosoughi 2
  • Adel Abdollahi 3
1 Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD student of sociology, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main subject of this study is the investigating of glocalization and its reflexivity on Women's identity in Hawraman. It can be said that one of the most significant current discussions in transitional societies is having an understanding of the encounter between local and global elements and, investigating the impact of this encounter. Because there is an ongoing, complex interaction between global forces and long run patterns of culture and identity. In such situation Hawraman women had a tendency towards reflexive actions regarding their traditional roles and functions. For this reason glocalization and reflexive modernity theories have been used as theoretical guidance.
The method employed in this study is the qualitative method. Participatory and depth interviews have been used as the main means of collecting qualitative data. Then the results of qualitative data have shown in a model based on grounded theory principles.
The findings of study show that Women’s  identity concerning tendency to education and specially regarding home-work has changed based on global values, but in relation to work in out of home and having independence in decision making, traditional and local values has maintain their roles on Women's identity. As well as, the results of study indicated that glocalization of Women's identity had occurred through an interaction between local and global values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional identity
  • Women
  • value system
  • Glocalization of identity
  • Hawraman