تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه جغرافیا ،دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی و کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

      استقرار صنایع کلان و ملی عسلویه به ‎وسیله دولت در مناطق روستایی محدوده مورد مطالعه، با هدف صنعتی‎کردن روستاها نبوده است، بلکه صنایع عسلویه به منظور توسعه صنعتی و بدون توجه به محیط روستایی پیرامونی استقرار و گسترش یافته است. این امر تغییر در ساختارهای اقتصادی و فعالیت‎های مرتبط با آن را نسبت به قبل از ورود صنعت در پی داشته است. پژوهش حاضر با تعداد نمونه 244 خانوار در دهستان عسلویه صورت گرفته و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا استقرار صنعت در نواحی روستایی، سبب تضعیف اقتصاد روستایی شده است؟ نتایج تحقیق نشان می‎دهد که میان ورود صنعت به منطقه مورد مطالعه و توسعه صنعتی، و متغیرهای اقتصادی مؤثر بر اقتصاد روستایی رابطه معنی‎داری وجود دارد. به طوریکه صنعت تغییرات فراوانی را در فعالیت‎های اقتصادی روستا، میزان درآمد روستائیان و سایر مؤلفه‎های اقتصاد روستایی از جمله منابع آب و خاک، شیوه تولید کشاورزی، استفاده از تسهیلات و استفاده از ماشین آلات کشاورزی به‎وجود آورده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Economic Effects on Industry Establishment for Developing the Rural Areas. Case Study: Assaluyeh Rural District

نویسندگان [English]

  • Behrouz Mohammadi Yeganeh 1
  • Esmat Barani 2
  • Mahdi Cheraghi 3
  • Esmaeil Karami Dehkordi 4
1 Assistant Professor, Zanjan University
2 MSc. Zanjan University
3 PhD. student, University of Tehran
4 Assistant Professor, Zanjan University
چکیده [English]

The establishment of the big and national industries of Assaluyeh by the government in the rural areas was not for the industrialization or the rural. But it was for the industrial development and has been developed without considering the rural environment. This event has caused changes in economic structures and other related efforts before industry entrance. This current survey has been done with the population of 244 persons in Assaluyeh rural district. And is intending to answer this question that it industrial establishment mountainous regions has weakened the rural economy? The results show that there is a significant connection among the industry entrance to under surveying area and industrial development and effective economic changes on rural economy. In such a way the industry has made many changes in economic activities, the amount of income and other rural economic components, including: soil and water resources, the way of agriculture, using the facilities and agricultural machinery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrialization
  • Economic Impacts
  • Bushehr Province
  • Rural Development