تحلیل جامعه‌شناختی عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان)

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

موفقیت طرح یا برنامه‌ای در گرو انجام پژوهش‌های متناسب با نوع نگرش، باورهای روستاییان و مشارکت دادن آنان در جریان طرح‌ها است. هدف مقاله حاضر نیز یافتن و تحلیل عوامل مؤثری است که بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی، تأثیر منفی یا مثبت می‌گذارد. در تحقق یا عدم تحقق طرح‌های مذکور، عوامل مهمی از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و اجرایی مؤثرند؛ از این رو، می‌توان گفت که یکپارچه‌سازی اراضی، بیش از آنکه کاری فنی و فیزیکی و حتی اقتصادی باشد، کاری فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظریه‌های مکتب نوسازی (راجرز، لرنر)، روانشناسان اجتماعی (سیمن و لوین) و توسعه مشارکتی (ساموئل موشی) و با رویکرد کمی، برای نیل به اهداف پژوهش تلاش شده است. جامعه آماری پژوهش، سه روستای شهرستان بوکان است که طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی در آن اجرا شده است. از میان 241 بهره‌بردار، تعداد 120 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری گردیده است. یافته‌های استنباطی پژوهش نشان داد که سن، سطح تحصیلات، نوگرایی، و آینده‌گرایی متغیرهای معنادار و تأثیرگذار مثبت است و بیگانگی اجتماعی در سه معنای بی‌قدرتی، انزوا و نارضایتی به عنوان مانع تمایل به مشارکت عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sociological study of factors affecting farmers' participation in the land consolidation projects in elected villages of the Boukan city

نویسندگان [English]

  • Hossein Mirzaie 1
  • Mohammad Kakepour 2
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Development Studies, The Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in Rural Development, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Project or program Success are depends on research appropriate with attitudes beliefs of the villagers and participation them in progress of plan. Also the purpose of the present essay is to find and analyzing the effective factors that on the willingness of the farmers to participation in land consolidation positive or negative impact will. In realization or non-realization this project important factors including sociological economical cultural technical and executive factors are effective. So can say that the land consolidation rather than be a technical, physically and even economical work, are a cultural, social and even psychological. In this paper, using the theories of modernization school (Rogers, Lerner), social psychology (Seaman and Levine) and Participatory Development (Samuel Mushi) and using quantitative approach we try to achieve the research objectives. The statistical population study included three villages of Boukan that land consolidation projects have been implemented. Of the 241 operations, 120 were selected using random sampling And through questionnaires and personal interviews data collected and by software package SPSS with the use methods of descriptive and inferential statistics proportional with measurements of variables The data have been analyzed. Inferentially findings of research showed that age, education level, modernism, futurism significant variables and positively influence and social alienation in three means of powerlessness, isolation and dissatisfaction it acts as a barrier to participation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Land Consolidation
  • Development
  • Rural Development
  • Boukan