پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه‌ریزی منظقه‌ای و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین شاخص‌های پیشرفت اجتماع، "کیفیت زندگی" است. مهم‌ترین روند در مهاجرت نیز مهاجرت فصلی جوانان روستایی به شهرهای بزرگ در ایران، به ویژه به شهر تهران است. هدف اصلی پژوهش حاضر، جست‌وجو، توصیف، تفسیر و کسب آگاهی عمیق‌تر درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی جوانان روستایی شهرستان کلیبر به تهران است. به همین دلیل، در این پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند، 25 نفر از مردان جوان 29-15 ساله انتخاب گردیدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام شد. بر اساس مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، از دیدگاه اکثر مهاجران فصلی، داشتن کیفیت زندگی خوب و بد، در درجه اول بیشتر به مسائل اقتصادی منوط است. بنابراین، اکثر جوانان مهاجر فصلی برای رهایی از فقر و دست‌یابی به کیفیت زندگی بهتر و ارتقاء سطح زندگی‌شان، به مهاجرت فصلی اقدام می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study on quality of life of the seasonal labor migration of rural youth of the Kaleybar to Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jomehpour 1
  • Hedayat Eydi Tarakmeh 2
1 Associated Professor in Social and Regional Planning, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran.
2 MA in Demography, Allameh tabataba'I University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, one of the most important indicators of the progress of a community is "quality of life". Also the main trends in migration in Iran is seasonal migration of rural youth to the major cities, especially to Tehran. The main objective of this research is evaluate, describe, interpret and gaining a deeper knowledge about the quality of life of young rural seasonal migrants of the Kaleybar to Tehran. Therefore, this study uses in-depth interviews with 25 participants through purposive sampling techniques among 29-15 aged young men were selected and interviewed. The major findings of this study show that from the perspective of the majority of rural seasonal migrants, a higher good or bad quality of life is primarily dependent on economic issues. Therefore, many young rural seasonal migrants in this study to escape poverty and to achieve a better life and a better quality of life start their seasonal migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Seasonal Migrants
  • Rural youth
  • Kaleybar
  • Depth Interviews
  • TEHRAN