بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران (1390-1379)

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی- روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های برنامه‌ریزی روستایی، توسعه‌ روستایی و ترویج و توسعه ‌روستایی در دانشکده‌های جغرافیا، علوم ‌اجتماعی و کشاورزی دانشگاه تهران، در طول بیش از یک دهه (90-79) انجام شده است. اطلاعات از طریق مراجعه به دانشکده‌های مذکور و مطالعه 298 پایان‌نامه در کتابخانه، به صورت تمام‌شماری گردآوری شده است. اطلاعات به دست آمده به لحاظ رشته تحصیلی، تعداد پایان‌نامه‌ها، جنسیت پژوهشگران، سال دفاع، روش پژوهش و توزیع استانی انجام پایان‌نامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل، توصیفی و تحلیل محتوای موضوعی پایان‌نامه‌ها است. سپس موضوعات پایان‌نامه‌ها در قالب 24 کد دسته بندی شده است. برخی از نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است: بیشترین تنوع موضوعی، در گروه برنامه‌ریزی روستایی دانشکده جغرافیا و کمترین میزان آن، در گروه توسعه ‌روستایی دانشکده علوم ‌اجتماعی وجود داشته است. بیشترین بررسی موردی، در روستاهای استان تهران و کمترین آن‌ در روستاهای استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شده است. به عبارت دیگر، دانشجویان در انجام پایان‌نامه‌های خود، کمتر به روستاهای محروم و موضوعاتی همانند جوانان روستایی، جوامع عشایری، مطالعات تاریخی، مطالعات سیاسی، تغییر و تحولات خانواده، تعاونی‌های روستایی و برنامه‌ریزی روستایی توجه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of masters and PhD thesis of rural studies in the university of Tehran (2000-2011)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Firouzabadi 1
  • Sedigheh Piri 2
  • Seyed Rasool Hosseini 3
  • Shapur Salmanvandi 2
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. ahmad.firouzabadi@gmail.com
2 PhD student of Sociology of Rural Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD student of Sociology, University of Payam-e-Noor, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this essay is assessment of the MS and PhD thesis of the  rural planning, rural development and rural extension and development field’s that,  have been performed for over a decade (2000-2011) in geography, agriculture and social sciences faculty in the university of  Tehran. Methods such as documentary data and library studies have been used. 289 thesis have been studied in this research. Variables such as gender of students, field of study, number of thesis, year of graduation, methods of research, and distribution of provinces which are studied in this thesis, have been analyzed. This study was conducted in a qualitative manner and for data analysis, content analysis has been used. In the next step, the subject of the thesis is classified under 24 Codes. The result shows that the most diversity of the subject is in the faculty of geography and the lowest is in the faculty of social sciences. The most studies have been carried out in the villages of Tehran province and the lowest is done in the villages of the province of Sistan and Baluchestan and Hormozgan. Issues such as deprived villages, tribal communities, rural youth, historical studies, political studies, family changes, rural cooperation and rural planning have been low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesis
  • Content analysis
  • Rural Development
  • University of Tehran