تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای کن- سولقان در شمال غرب تهران)

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی

چکیده

در جامعه جنسیتی شده‌ای که زندگی می‌کنیم، مردان و زنان نگرش‌ها و انتظارات متفاوتی دارند که از تجارب زیستی آنها نشأت می‌گیرد. در پژوهش حاضر، تلاش می‌شود با تکیه بر تحلیل جنسیتی، نحوه درک آثار گردشگری در بین زنان و مردان مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، پیمایشی- توصیفی بوده و داده‌ها با پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری، زنان و مردان ساکن در هفت روستای گردشگری دهستان سولقان هستند. از مجموع 560 خانوار، 250 خانوار در گردشگری فعال بوده‌اند که طبق جدول کرجسی و مورگان، 158 خانوار به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین خانوارهای مذکور، با 108 مرد و 50 زن که در گردشگری فعالیت داشتند، مصاحبه شد. طبق نتایج پژوهش، در خصوص درک آثار گردشگری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، بین نظرهای زنان و مردان همگرایی وجود دارد و در درک آثار زیست‌محیطی و نگرش آنان در موفق عمل کردن گردشگری، بین نظرهای‌شان واگرایی وجود دارد. همچنین گردشگری به‌دلیل ماهیت ارتباطی که دارد، موجب کسب آگاهی بیشتر زنان و افزایش ارتباطات اجتماعی آنان شده است، ولی به کاهش نابرابری‌های جنسیتی و جلب مشارکت عملی آنها در فعالیت‌های مربوطه منجر نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender analysis in understanding the effects of rural tourism in Kan–Sologhan Villages in North –West of Tehran

نویسنده [English]

  • Fazileh Khani
چکیده [English]

Today, rural tourism has been considered from different aspects .In the gendered society that we live men and women have different attitudes and expectations that have been taken from their life experiences. This study, relying on gender analysis, tries to find how tourism effects are understood by men and women. The method used in this research is survey-descriptive and the data was collected through a questionnaire. Using Cronbach's alpha, we found the reliability of the questionnaire to be 0.794. The statistical society of this study includes men and women living in seven villages of Kan- Sologhan rural district which has tourism attractions. From total of 560 households in the area, 250 households have been active in tourism .Based on Morgan–Krjsy table, 158 households were chosen as sample and among them, 108 men and 50 women who were active in tourism activity participated in research. The results of the study showed that there are convergence between men and women in understanding the tourism effect from social and economical perspectives; on the other hand, there are divergence between men and women in understanding the environmental impacts and their attitude toward the efficiency of tourism development in the area. Moreover, the results show that tourism causes women to gain more knowledge and to increase their social contacts, but it failed to reduce gender inequalities and to attract the women’s practical participation in the related activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Kan- Sologhan Villages
  • Rural tourism
  • Tourism Effect Understanding
  • Women