بررسی آسیب‌های جنسیتی کشاورزان خرده‌مالک نسبت به مخاطرات اقلیمی در شهرستان پلدختر

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

کشاورزان خرده‌مالک به­دلیل ظرفیت محدود منابع تولیدی در برابر مخاطرات اقلیمی آسیب­پذیر هستند. سؤال این است که آیا زنان و مردان کشاورز به‌طورِیکسان تحت تأثیر مخاطرات آب­وهوایی قرار دارند یا خیر. در این پژوهش به بررسی آسیب­های جنسیتی کشاورزان خرده‌مالک نسبت به مخاطرات آب­وهوایی پرداخته شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات، پرسش­نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری کشاورزان زن و مرد شهرستان پلدختر است. با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری سهمیه­ای، 380 کشاورز (194 کشاورز مرد و 186 کشاورز زن) انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­ تی تک­نمونه­ای، آزمون رتبه­ای هم­انباشتگی نامحدود اکتشافی (روش جوهانسن)، تحلیل واریانس و آزمون­های تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین رویدادهای اقلیمی وقوع سیل و باران آخر فصل کشاورزی به‌طور قابلِ‌توجهی بر فعالیت­ها و دارایی­های معیشتی کشاورزان اثرگذار بوده است. به‌طوری‌که اثرگذاری این رویدادها بر کشاورزان زن و مرد متفاوت بوده و زنان نسبت به مردان با آسیب­پذیری بیشتری روبرو بوده­اند. زنان کشاورز به­دلیل نقش­های زنانگی مانند بارداری و مادری و مسائل و مسئولیت­های خانه­داری، ساعت­های کمتری در مزرعه کار می­کنند، همچنین توانایی جسمی چندانی برای کار در مزرعه و کاربرد روش­های سازگاری و مقابله با مخاطرات اقلیمی ندارند و به­همین­جهت نسبت به مردان در معرض آسیب­های بیشتری قرار دارند. انتخاب روش­های سازگاری با مخاطرات اقلیمی بین زنان و مردان کشاورز نیز متفاوت بوده است. از نتایج این پژوهش برای سازگاری بیشتر کشاورزان برای مقابله با رویدادهای اقلیمی و در راستای کاهش آسیب­پذیری­های معیشتی کشاورزان هر دو جنس (زنان و مردان) می­توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Smallholder Farmers Gender Damages due to Climate Change Risk in Poledokhtar Township

نویسندگان [English]

  • Vahid Riahi 1
  • mehrshad tuolabi nejad 2
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran.
2 Ph.D. in Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Petti land lords farmers are vulnerable to climate change and risk because of limited resource availability. The question is whether rural women and men are equally affected by climate change. The present research is in terms of purpose, applied and the method of doing it is a combination (qualitative and quantitative methods). The instrument for collecting data was a questionnaire and interviews. The statistical population of the farmers in Poledokhtar (N= 39338). Using proportional sampling, 380 farmers (194 men and 186 women farmers' farmer) were selected. Selection of samples was done to complete the questionnaire and conduct the interview in a targeted way. Data analysis was done using one-sample t-test, unlimited exploratory coercive test (Johansen method), and analysis of variance and post-hoc tests. The results showed that drought was the most important concern among farmers due to climate flood events, last year's agricultural season and in recent years, and these three events significantly affected farmers' livelihood activities and assets. So that the effects of these events are different from those of male and female farmers, and women are more vulnerable than men. Farmer's women work fewer hours on the farm, because of the role of femininity such as pregnancy and motherhood, homework and child responsibilities, as well as the lack of physical ability to work on the farm and the use of adaptation methods and the fight against climate change. Therefore, they are more vulnerable than men. The choice of adaptation methods to climate change has also been different between male and female farmers. The results of this study can be used to better adapt farmers to counteract the negative effects of climate change and to reduce the livelihood vulnerability of both sexes (men and women).

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate hazards
  • gender
  • Farm Owner
  • Vulnerability
  • Poledokhtar Township
ازکیا، مصطفی، و ایمانی، علی (1387). توسعه پایدار روستایی. تهران، انتشارات اطلاعات. چاپ اول.

آشتاب، عاطفه، و شریف­زاده، مریم (1396). آسیب‌پذیری معیشت کشاورزان بر اثر پدیده خشک‌سالی (موردمطالعه: شهرستان هیرمند). علوم ترویج و آموزش کشاورزی. سال سیزدهم، شماره 1. صفحات 75- 88.

پودینه، محمدرضا، طولابی­نژاد، مهرشاد، و حسینجانی، ابوالفضل (1396). بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان خرده­مالک با مخاطرات آب و هوایی در مناطق کوهستانی (موردمطالعه: دهستان ملاوی). مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی. سال ششم، شماره 3. 6صفحات 169- 184

صالحی، صادق، و پازوکی­نژاد، زهرا (1393). اعتماد اجتماعی، زنان و سیاست‌های مقابله با تغییرات آب‌وهوا. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. سال سوم، شماره 2. صفحات 221-238.

طولابی­نژاد، مهرشاد، طولابی­نژاد، میثم، و طباطبایی، سید علی (1396). سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر. مخاطرات محیط طبیعی. سال ششم، شماره 13. صفحات 67- 90.

محبوبی، محمدرضا، شامکوییان، شهره، و عبداله­زاده غلامحسین (1397). سنجش آسیب­‌پذیری و آمادگی کشاورزان برای مواجهه با شرایط خشک‌سالی (موردمطالعه: شهرستان کاشمر). فضای جغرافیایی. سال هیجدهم، شماره 62. صفحات 171- 190.

 

Alston, M. (2015). Women and Climate Change in Bangladesh. Routledge. Oxon, UK and New York, USA.

Anandhi, A., Steiner, J. L., and Bailey, N. (2016). A system’s approach to assess the exposure of agricultural production to climate change and variability. Climatic Change. Vol 136, No 3, pp 647- 659.

Ariyabandu, M. M. (2000). Visit Report to Jhang, Pakistan, May 2000. ITDG internal document.

Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: discourses on women, gender and Climate change. Global Environmental Change. Vol 21, No 2, pp 744- 751.

Chandra, A., McNamara, K. E., Dargusch, P., Caspe, A. M., and Dalabajan, D. (2017). Gendered vulnerabilities of smallholder farmers to climate change in conflict-prone areas: A case study from Mindanao, Philippines. Journal of Rural Studies. Vol 50, pp 45- 59.

Crane, T. A., Roncoli, C., and Hogenboom. G. (2011). Adaptation to climate change and climate variability: the importance of understanding agriculture as performance. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. Vol 57, No 3-4, pp 179-185

Engle, N. L. (2011). Adaptive capacity and its assessment. Global Environmental Change. Vol 21, No 2, pp 647- 656.

FAO, the State of Food and Agriculture. (2011). Dankelman, I., Gender and Climate Change: An Introduction, Earthscan, 2010; WomenWatch, ‘Fact Sheet: Women, Gender Equality and Climate Change.

Fisher, M., and Carr, E. R. (2015). The influence of gendered roles and responsibilities on the adoption of technologies that mitigate drought risk: the case of droughttolerant maize seed in eastern Uganda. Global Environmental Change. Vol 35, No 2, pp 82- 92.

Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. Women's Studies International Forumm, Vol 40, pp 20- 33.

Guodaar, L., Beni. A., and Benebere, P. (2017). Using a mixed-method approach to explore the spatiality of adaptation practices of tomato farmers to climate variability in the Offinso North District, Ghana. Journal Cogent Social Sciences. Vol 3, No 1, pp 1- 13.

Huq, N., Huge, J., Boon, E., and Gain, A. K. (2015). Climate Change Impacts in Agricultural Communities in Rural Areas of Coastal Bangladesh: A Tale of Many Stories. Sustainability. Vol 7, No 7, pp 8437-8460.

IPCC (2014). Climate change 2014: synthesis report. In: Core Writing Team, Pachauri RK, Meyer LA (eds) Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva 151 pp.

Jost, C., Kyazze, F., Naab, J., Neelormi, S., Kinyangi, J., Zougmore, R., Aggarwal, P., Bhatta, G., Chaudhury, M., Tapio-Bistrom, M., Nelson, S., and Kristjanson, P. (2016). Understanding gender dimensions of agriculture and climate change in smallholder farming communities. Journal Climate and Development. Vol 8, No 2, pp 133- 144.

Joyce, L. A., Briske, D. D., Brown, J. R., Polley, H. W., McCarl, B. A., and Bailey, D. W. (2013). Climate change and North American rangelands: assessment of mitigation and adaptation strategies. Rangeland Ecology and Management. Vol 66, No 5, pp 512- 528.

Kunkel, K. E., Stevens, L. E., Stevens, S. E. (2013). Regional climate trends and scenarios for the U.S. National Climate Assessment. Part 4. Climate of the U.S. Great Plains. NOAA Technical Report NESDIS, 142–144, 82pp

MacGregor, S. (2010). A stranger silence still: the need for feminist social research on climate change. The Editorial of Sociological Review. Vol 57, No 2, pp 124- 135.

Nelson, R., Kokic, P., Crimp, S., Martin, P., Meinke, H., Howden, S. M., de Voil, P. and Nidumolu, U. (2010). The vulnerability of Australian rural communities to climate variability and change: Part II-Integrating impacts with adaptive capacity. Environmental Science and Policy. Vol 13, No 1, pp 18- 27.

Noble, L. R., Anokhin, Y. A., Ayers, J., Smith, J., Patt, A., and Chu, E. (2014). Adaptation needs and options. In: Field CB, Barros VR, Dokken DJ et al (Eds) Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report, IPCC. Cambridge University Press, Cambridge and New York, pp 833- 868.

Norgaard, K., and York, R. (2005). Gender equality and state environmentalism. Gender and Society. Vol 19, No 4, pp 506- 522.

Nugent, C., Shandra, J. M. (2009). State Environmental Protection Efforts, Women's Status, and World Polity: A Cross-National Analysis. Organization and Environment. Vol 22, No 2, pp 208- 229.

Owusu, M., Nursey-Bray, M., and Rudd, D. (2019). Gendered perception and vulnerability to climate change in urban slum communities in Accra, Ghana. Regional Environmental Change. Vol 19, No 1, pp 13- 25.

Pelling, M., O'Brien, K., Matyas, D. (2015). Adaptation and transformation. Climate Change. Vol 133, No 1, pp 113- 127.

Ravera, F., Reyes-García, V., Pascual, U., Drucker, A. G., Tarrasón, D., and Bellon, M. R. (2019). Gendered agrobiodiversity management and adaptation to climate change: differentiated strategies in two marginal rural areas of India. Agriculture and Human Values. Vol 36, No 2, pp 1- 20.

Ribot, J. (2014). Cause and response: vulnerability and climate in the Anthropocene. Journal of Peasant Studies. Vol 41, No 5, pp 667- 705.

Shisany, S., and Mafongoy, P. (2016). Adaptation to climate change and the impacts on household food security among rural farmers in uMzinyathi District of Kwazulu-Natal, South Africa. Food Security. Vol 8, No 1, pp 1- 12.

Shiva, V. (1989). Staying Alive: Women, Ecology and Development. Zed Books, London.

Smith, P., and Gregory, P. J. (2013). Climate change and sustainable food production. Proceedings of the Nutrition Society. Vol 72, pp 21- 28.

Steiner, J. L., Briske, D. D., Brown, D. P., and Rottler, C. M. (2018). Vulnerability of Southern Plains agriculture to climate change. Climatic Change. Vol 146, No 1-2, pp 201–218.

Sultana, F. (2013). Gendering climate change: Geographical insights. Department of Geography. Vol 66, No 3, pp 372- 381.

Terry, G. (2009). No climate justice without gender justice: an overview of the issues. Gender and Development. Vol 17, No 1, pp 5- 18.

Tschakert, P. (2012). from impacts to embodied experiences: tracing political ecology in climate change research. Geographical Journal-Danish Journal of Geography. Vol 112, No 2, pp 144- 158.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute of Statistics, Global Atlas of Gender Equality in Education, Paris, 2012.

World Bank, Women, Business and the Law 2012: Removing Barriers to Economic Inclusion, Washington, DC, 

Yadav, S. S., and Lal, R. (2018). Vulnerability of women to climate change in arid and semi-arid regions: The case of India and South Asia. Journal of Arid Environments. Vol 149, pp 4-17.