دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1398 (تاریخ نشر: پاییز 1398) 
3. شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

صفحه 55-78

شهرام عبدی؛ مهدی طالب‌پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد قربانی


9. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

صفحه 197-220

محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر