دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، خرداد 1398 (تاریخ نشر: پاییز 1398) 
شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

صفحه 55-78

10.22059/jrd.2019.74451

شهرام عبدی؛ مهدی طالب‌پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد قربانی