دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 (تاریخ چاپ: تیرماه ۱۳۹۹) 
10. بررسی طرح‌های توسعۀ شهری از منظر رویکردهای دموکراتیک

صفحه 525-544

داود کریم زاده؛ زهره داودپور؛ سید محمد رضا خطیبی


11. بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

صفحه 545-564

حسین ایمانی جاجرمی؛ فاطمه برغانی برزگری