تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تغییرات در شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی با تأکید بر توسعۀ مناطق روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان خلخال)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین جامعه‌شناختی تغییرات در شیوه‌های زندگی و فرهنگ مصرفی خانواده‌های ساکن در مناطق روستایی شهرستان خلخال انجام‌شده است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه مصرف، نظریه کاشت، الگوی مصرف تنظیم‌شده است. روش تحقیق از نوع پیمایش است و داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش را روستائیان 18 سال به بالای شهرستان خلخال تشکیل می‌دهد؛ که تعداد آنان طبق آمار اداره ثبت‌احوال 29236 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماری استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که متغیرهای گسترش و توسعه گردشگری، استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی، تعاملات روستائیان با شهرنشینان، استقرار صنعت (ورود تکنولوژی) در مناطق روستایی و سطح پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد، با تغییرات در شیوه‌های زندگی و فرهنگ مصرفی خانواده‌ها در مناطق روستایی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological Explanation of Factors Affecting on Changes in Life Style and Consumption Culture with Emphasis on Development in Rural Areas (Case of Study: Villages in Khalkhal)

نویسندگان [English]

  • Mahin Maleki 1
  • Alireza Mohseni Tabrizi 2
  • Majid Kashani 3
1 Ph.d Student of Cultural Sociology, Islamic Azad University, Sentral Branch Tehran.
2 Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
3 Assistant professor in sociological group, Islamic Azad University, central branch Tehran.
چکیده [English]

The theoretical framework and theoretical model were prepared using theories of scholars such as Veblen, Bourdieu, Solomon, and Giddens. The study method is of survey type, and data is collected through a researcher-made questionnaire. The statistical population of the research consists of all villagers above 18 years old in city of Khalkhal and the number is 29236, according to the Registry Office. Using Cochran formula, 380 individuals were selected employing multi-stage cluster sampling as statistical sample. Descriptive and inferential statistics, The Amos and Spss software’s were used to analyze data. Research results showed that there is a meaningful relationship between expansion variables and tourism development, the use of communication technologies, interaction of villagers with townsmen, Industry deployment (technology entry) in rural areas and the level of economic and social status of individuals, with changes in the lifestyle and culture of consumer households in rural area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life style
  • Consumption Culture
  • Village Development
  • Tourism
  • technology