مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذایی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استادیار گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف کلی این تحقیق کیفی که به روش پدیدارشناسی انجام شد بررسی تعاریف و راهبردهای بهبود امنیت غذایی در میان خانوارهای روستایی است. برای این منظور جامعه موردِمطالعه را خانوارهای روستایی شهرستان دیواندره که ناامنی غذایی زیادی را تجربه کردند، تشکیل دادند. افراد مطلع ازطریقِ روش گلوله برفی شناسایی شدند. داده‌های این تحقیق با روش مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمع­آوری شد و در کنار این دو روش از تهیۀ عکس و استفاده از اسناد کتابخانه­ای نیز استفاده شد. داده­ها براساس الگوی کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر پایه نتایج، خانوارهای روستایی درک­ متفاوتی از مفهوم امنیت غذایی داشتند که پس از تلخیص داده‌ها در 21 کد طبقه‌بندی شدند. پس از جمع‌آوری تعاریف و مفاهیم، مقوله راهبردهای حفظ امنیت غذایی توسط خانوارهای روستایی موردِبحث قرار گرفت که درنهایت 29 راهبرد شناسایی شد. بر اساس ماهیت راهبردهای استخراجی چهار خوشه راهبردهای کوتاه‏مدت (شامل 7 کد)، میان‏مدت (شامل 9 کد)، بلندمدت (شامل 11 کد) و عدم واکنش (شامل 2 کد) تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Villagers Semantic Perception of the Food Security Concept

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • Mojtaba Sookhtanlou 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering and Agricultural Management University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The main objective of this qualitative research, which was done phenomenological, was to identify the definitions and strategies of food security among rural households. The study population was the rural households of Divandarreh city which experienced a high level of food insecurity. The key informant people were identified through snowball method. The data were gathered by deep interviews and direct observation. In addition, photos and documents were also used. The data were analyzed by Colaizzi method. Based on the results, rural households had a different perception about food security. After analyzing, the results were categorized in 21 codes. At the next step, the strategies for maintaining food security were discussed by the rural households, which eventually, 29 strategies were identified. Finally, according to the nature of the extracted strategies, four clusters including short-term strategies (7 codes), medium-term strategies (9 codes), long-term strategies (11 codes), and non-response strategies (2 codes) were formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • Food security
  • Rural Households
  • rural livelihood
  • Divandarreh City
خانزادی، آزاد؛ شریف کریمی، محمد و شکری، نعیم (1397). برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه بر شاخص FSI. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 32، شماره ۱، 69-82.

رضوانی، محمدرضا و سنایی‏مقدم، سروش (1398). نقش پیوندهای روستایی–شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد: دهستان دهدشت شرقی، شهرستان دهدشت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره هشتم، شماره 1، 39-64.

سواری، مسلم؛ شعبانعلی فمی، حسین و دانشو عامری، ژیلا (1393). امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه روستایی شهرستان دیواندره. پژوهش‌های روستایی، دوره 5، شماره ۲، صص 332-313.

سواری، مسلم؛ شعبانعلی فمی، حسین و دانشور عامری، ژیلا (1393). بررسی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار در شهرستان دیواندره. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی روستایی، دوره 3، شماره 8، 107-121.

عبادی، فرزانه (1383). امنیت غذایی و توزیع درآمد. معاونت برنامه‏ریزی و بودجه موسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی.

غلامی، مصیب؛ علی‌بیگی، امیرحسین و سواری، مسلم (1394). پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشک‌سالی (مطالعه موردی شهرستان سرپل ذهاب). فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره چهل و ششم، شماره 3، 439-456.

قلی‏پور، آرین و روشندل اربطانی، طاهر (1385). نهاده‏های رسانه‏ای توسعه محور، محور توسعۀ روستایی: بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه‏های تلویزیونی شبکه‏های استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل. فصلنامه روستا و توسعه، دوره 9، شماره 4، 137-17.

مرتضوی، سید محمد (1391). بررسی امنیت غذایی در ایران. انجمن مستقل مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور گلپایگان، 7.

ندیمی، نغمه؛ نصابیان، شهریار و دقیقی اصل، علیرضا (1390). بررسی امنیت غذایی در ایران و عوامل موثر بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

 

Anríquez, G., Daidone, S. & Mane, E. (2013). Rising food prices and undernourishment: A cross-country inquiry. Food Policy, 38, 190-202.

Babatunde, R. O. & Qaim, M. (2010). Impact of off-farm income on food security and nutrition in Nigeria. Food policy, 35(4), 303-311.

Bala, B. K., Alias, E. F., Arshad, F. M., Noh, K. M., & Hadi, A. H. A. (2014). Modelling of food security in Malaysia. Simulation Modelling Practice and Theory, 47, 152-164.

Barrett, C. B. (2010). Measuring food insecurity. Science, 327(5967), 825-828.

Carletto, C., Zezza, A. & Banerjee, R. (2013). Towards better measurement of household food security: Harmonizing indicators and the role of household surveys. Global food security, 2(1), 30-40.

Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.

Del Ninno, C., Dorosh, P. A. & Subbarao, K. (2007). Food aid, domestic policy and food security: Contrasting experiences from South Asia and sub-Saharan Africa. Food Policy, 32(4), 413-435.

FAO. (1983). World food security: a reappraisal of the concepts and approaches, Director General’s Report, Rome: Food and Agriculture Organization.

FAO. (1996). Rome declaration on world food security and world food summit plan of action, In: World Food Summit, Rome: FAO, 13–17. Available online at http://www.fao.org /docrep/003/ w3613e/w3613e00. HTM)

FAO. (2003). Trade reforms and food security: conceptualizing the linkages, Rome: Food and Agriculture Organization.

FAO. (2011). The State of Food and Agriculture 2010-2011: Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development. Rome: FAO.

FAO. (2006). Policy brief. Food security. Issue 2.

Fengying, N., Jieying, B., & Xuebiao, Z. (2010). Study on China's food security status. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1, 301-310.

Food and Agricultural Organization of the United Nations. (1996). Success stories in food security. Vol. 2.

Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2006). The state of Food and agriculture, FAO, Rome.

Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2015). The State of Food Insecurity in the World”, FAO, Rome.

Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2017). The State of Food Security and Nutrition in the World 2017”, FAO, Rome.

Forster, T. (2013). Issues Paper: Linkages with rural development, including food security and ecosystem resources, un habitat for abettor urban uture, Coalition for Sustainable Cities & Regions in The New Un development Agenda, p1-10.

Hertel, T. W. (2011). The global supply and demand for agricultural land in 2050: A perfect storm in the making?. American Journal of Agricultural Economics, 93(2), 259-275.

Hosseini, S. S., Charvadeh, M. P., Salami, H. & Flora, C. (2017). The impact of the targeted subsidies policy on household food security in urban areas in Iran. Cities, 63, 110-117.

Misselhorn, A., Aggarwal, P., Ericksen, P., Gregory, P., Horn-Phathanothai, L., Ingram, J. & Wiebe, K. (2012). A vision for attaining food security. Current opinion in environmental sustainability, 4(1), 7-17.

Moustakas, C. E. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Owusu, V., Abdulai, A. & Abdul-Rahman, S. (2011). Non-farm work and food security among farm households in Northern Ghana. Food policy, 36(2), 108-118.

Rapport, F. & Wainwright, P. (2006). Phenomenology as a paradigm of movement. Nursing inquiry, 13(3), 228-236.

Renzaho, A. M. & Mellor, D. (2010). Food security measurement in cultural pluralism: Missing the point or conceptual misunderstanding?. Nutrition, 26(1), 1-9.

Seydaei, E., Ghanbari, Y., Jamini, D. & BOSHAGH, M. (2013). Measuring the Agricultural Sustainability in Rural Areas-A Case Study: Rural Areas of Central District of Ravansar Township.

See, L., Fritz, S., You, L., Ramankutty, N., Herrero, M., Justice, C. & Tang, H. (2015). Improved global cropland data as an essential ingredient for food security. Global Food Security, 4, 37-45.

Sinyolo, S., Mudhara, M., & Wale, E. (2014). Water security and rural household food security: Empirical evidence from the Mzinyathi district in South Africa. Food Security, 6(4), 483-499.

Smith, P. (2013). Delivering food security without increasing pressure on land. Global Food Security, 2(1), 18-23.

Smyth, S. J., Phillips, P. W. & Kerr, W. A. (2015). Food security and the evaluation of risk. Global Food Security, 4, 16-23.

Sustainable Development Department. (2006). Agricultural Extension, Rural Development and the Food Secueity Challenge. FAO Corporate Document Repositor.

Thanh, H. X., Anh, T. T., Quang, L. T., Giang, D. T., & Phuong, D. T. T. (2013). Food security in the context of Vietnam's rural-urban linkages and climate change. IIED.

Van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Routledge.

Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2015). Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn. Routledge.