بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

نویسندگان

1 Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Rural Social Development, M.A. Faculty of Social Sciences, University of Tehran (responsible author)

چکیده

برنامه‌های توسعه روستایی، از جمله برنامه‌های توسعه هر کشور برای بهبود شرایط زندگی ساکنان فقیر و کم‌درآمد روستایی و خودکفا کردن آنها در فرایند رشد و توسعه کلی کشور است. هدف برنامه‌های مذکور، تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه روستایی است. مجری و کارگزار در برنامه‌های مذکور نیز دولت‌ها هستند. طرح توسعه منطقه‌ای سلسله، یکی از مهمترین طرح‌های توسعه‌ روستایی در کشور بوده که قبل از انقلاب، در منطقه الشتر اجرا شده است. با اینکه طرح مذکور، یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای در دوران قبل و حتی بعد از انقلاب بوده، متأسفانه تا به حال ناشناخته مانده است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی، ابتدا ابهام‌هایی که درباره طرح مذکور وجود دارد، رفع شود و تصویری جامع و واضح از آن ارائه گردد. سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی (مصاحبه و مشاهده)، آثار طرح توسعه سلسله در منطقه و آرای مردم محلی درباره طرح بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان می‌دهند که طرح توسعه منطقه‌ای سلسله، آثار عمیقی در ابعاد مختلف، به‌ویژه در زمینه آموزش، بهداشت و عمران در منطقه داشته است. با توجه به تجربه اجرای طرح توسعه منطقه‌ای سلسله می‌توان دریافت که فقط با رفتن بین مردم و کار کردن با آنها، می‌توان برنامه‌ریزی کرد. همچنین، برنامه‌ریزی را فقط در سطح محلی می‌توان انجام داد. بنابراین، به برنامه‌ریزی محلی نیازمندیم، نه تنها به این دلیل که برنامه‌ریزان در سطح ملی نمی‌توانند مسائل مردم را در سطح محلی شناسایی کنند، بلکه به این دلیل که به مشارکت مستمر مردم در فرایند توسعه نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking the Selseleh regional plan

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taleb 1
  • Haghighi Mogaddam Mannan 2
چکیده [English]

Rural development programs are one of the country's development programs to improve living conditions of poor and low-income rural residents and to make them self-sufficient in the overall development process of the country. The goal of these programs is to change the social and economic structure of the rural community. Governments are the agent and executors in these programs. The Selseleh regional development project has been one of the most important rural development projects that has been done before the revolution in Alashtar region. Although the project has been one of the most important development projects before and even after the revolution, it has unfortunately remained unknown. In the present study, using the documentary approach, first the ambiguities of the present plan were dealt with and a clear and comprehensive picture was offered. Then, using qualitative research methods (interviews and observation), the effects of development projects in the Selseleh region and local people's opinions about the plan were reviewed. The results of the study show that Selseleh regional development plan, has had a profound impact on different aspects, especially in the field of education, health and development in that area. Given the experience of Selseleh regional development projects, it is understood that a plan can be formed via cooperating with people and working with them. Moreover, the planning can be done only at the local level. Therefore, we need a local planning, not only because planners at the national level cannot identify the needs of people at the local level, but also because the continuous cooperation of people in the development process is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Regional Development
  • Rural Development
  • rural planning
  • Selseleh Regional Development Plan