دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 802372، اسفند 1390، صفحه 1-220 (5 توسعه روستایی) 
بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

صفحه 29-50

مهدی طالب؛ عبدالمنان حقیقی مقدم


بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

صفحه 51-68

محمود متوسلی؛ زهرا فرضی زاده میاندهی؛ علی نیکونسبتی