امکان‌سنجی گردشگری روستایی و آثار آن بر توسعه روستایی (بررسی موردی منطقه کهمان در شهرستان سلسله)

نویسندگان

1 Payame Noor University Instructor (responsible author)

2 Rural Social Development, M.A. Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده

هدف مقاله حاضر، امکان‌سنجی گردشگری روستایی در منطقه کهمان، شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌‌ها، تهدید‌های گردشگری و نیز بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن در منطقه مذکور است. در پژوهش حاضر، از مدل سوات و روش پیمایش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر، نشان داده‌اند که میزان مزایا و محدودیت‌های توسعه گردشگری در منطقه، تقریباً یکسان است. همچنین گردشگری تا حد بسیار کمی، موجب رشد درآمد شده، اما در افزایش ساخت ‌و ساز و نیز رشد قیمت زمین در روستا بسیار مؤثر بوده است. گردشگری به لحاظ اجتماعی نیز تأثیر بسیار اندکی بر تغییر نوع لباس، نوع مراسم، الگوی مصرف غذا و بهبود وضعیت آموزش داشته، اما تا حد زیادی، موجب گسترش روابط بیرونی روستا با نواحی هم‌جوار و افزایش بی‌هنجاری شده است. در بعد کالبدی نیز گردشگری به محیط زیست منطقه لطمه زده و موجب کاهش تنوع گیاهی، حیوانی و آلودگی آن شده است. اما در عین حال، تا حد زیادی موجب گسترش فضاهای سبز در روستاها شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural tourism feasibility and its effects on rural development: Kahman region case study

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hasanvand 1
  • Smail Hasanvand 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the feasibility of rural tourism in Kahman region, to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of tourism and to investigate its economic, environmental and social effects in this region. In the present study, the SWAT model and the survey method has been used. The findings of the study have shown that the benefits and limitations of tourism development in the region are almost identical. Moreover, it was found that although tourism has brought about very low income growth, it has been very effective in increasing construction and price of land in the village. Tourism, from a social dimension, has had very little effect on clothing types, types of ceremonies, the pattern of food consumption and improvement of education condition, but it has led to the expansion of external relations with neighboring areas and an increase in some problems. From a physical dimension, tourism has made some problems for the environment and reduced the diversity of plants and animals and also polluted the environment. But at the same time, it has increased the green spaces in the villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Kahman Region
  • Rural Development
  • Rural tourism
  • SWOT Model