راهبردهای مقابله با مهاجرت‌های روستا- شهری با استفاده از فن سوات (بررسی موردی دهستان کوهسار شهرستان هشترود)

نویسندگان

1 Assistant Professor of Planning and Social Welfare, Alborz Qazvin University

2 Member of the Young Researchers Club Islamic Azad University, Tehran central campus. Iran (responsible author)

چکیده

مهاجرت از روستا به شهر، از گذشته تاکنون همواره وجود داشته است و این موضوع، پویایی جامعه را نشان می‌دهد. اما اکنون، مهاجرت بی‌رویه و تخلیه روستاها از نیروی کارا، یکی از نارسایی‌های اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی کشور محسوب می‌شود. ادبیات توسعه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که مهاجرت‌های روستا- شهری، آثار منفی بسیاری بر ناحیه مبدأ و مقصد گذاشته است. از این رو، در طول دهه‌های گذشته، به منظور شناخت این پیامدها و جستجوی راهکارهایی برای کاهش آن، به میزان بسیاری تلاش شده است، اما متأسفانه، به دلیل فقدان دیدگاه راهبردی و یکپارچه، تلاش‌ها چندان با موفقیت همراه نبوده‌اند. در دیدگاه راهبردی، با تأکید بر توسعه پایدار، یکی از راه‌های کاهش مهاجرت از روستا به شهر، پایدار کردن کیفیت زندگی روستاییان بیان شده است که دستیابی به برابری و حفظ تنوع فرهنگی، افزایش حس جمعی و شهروندی، دستیابی به کیفیت و ارتقای کیفیت زندگی و هر نوع تغییر را در فعالیت‌های اقتصادی شامل می‌شود که موجب بهبود کیفیت زندگی شود. در مقاله حاضر، با استفاده از فن سوات، قوت‌ها و ضعف‌های داخلی، فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از حوزه سکونتگاه‌های روستایی دهستان کوهسار، بخش مرکزی شهرستان هشترود با دید یکپارچه تبیین شده و راهبردهایی برای حل مسائل مربوط به مهاجرت، در روستاهای مورد بررسی بیان شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که با آگاهی از جنبه‌های داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) راهبرد تهاجمی، مؤثرترین راهکار پیش‌روی منطقه برای کاهش مهاجرت‌های روستا- شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to deal with rural-urban migration using Swat model: case study Kohsar rural district of Hashtroud township

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Noorbakhsh 1
  • Mohammad Akbar Pour Saraskanroud 2
چکیده [English]

The rural-urban migration, has a long history and this issue shows the dynamism of society. However, excessive migration and evacuation of the villages of skillful workforce is one of the socio-economic problems of rural community in the country. Development literature in developing countries shows that rural - urban migration has many negative effects on both the origin and destination region. Hence, during the past decades, in order to understand these consequences and find ways to reduce these consequences a lot of effort has been made, but unfortunately, due to lack of a strategic and integrated vision, these efforts were not successful. According to strategic perspective, with an emphasis on sustainable development, one of the ways to reduce rural-urban migration is to stabilize the life quality of villagers. This stabilization leads to equality and maintaining cultural diversity, increasing the sense of community and citizenship, access to quality and increasing the quality of life and any changes in economic activities. All of these factors improve the quality of life. In the present paper, using Swat technique, the internal strength and weakness points, opportunities and external threats outside the rural settlements of Koohsar region in the central part of Hashtrood city has been explained with an integrated vision and strategies for solving immigration issues in the surveyed villages are expressed. Research results show that considering the internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) aspects, the aggressive strategy is the most effective strategy to reduce rural - urban migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hashtrood City.
  • Koohsar Rural District (Dehestan)
  • Migration
  • Rural Districts
  • Rural–Urban Migration