زندگی مطلوب روستایی با تأکید بر بهزیستی اجتماع روستایی

نویسندگان

1 Payame Noor University Instructor (responsible author)

2 Rural Social Development, M.A. Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده

منظور از زندگی مطلوب در مقاله حاضر، تلفیقی از چهار مؤلفه بهزیستی، اجتماع محلی سالم، سرزندگی و قابلیت زیست در یک اجتماع روستایی است. در عین حال، موضوع مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر، بهزیستی اجتماع روستایی است که سایر مؤلفه‌های مورد بحث زندگی مطلوب روستایی را نیز شامل می‌شود. در این چشم‌انداز، چنین بحث می‌شود که محل زندگی (اجتماع روستایی) و خود زندگی فرد، چقدر از بهزیستی برخوردار است. در مقاله حاضر، ابتدا بهزیستی و بهزیستی اجتماع روستایی تعریف و تشریح شده است. سپس رویکردهای تحلیلی و سنجشی آنها مورد بحث قرار گرفته است تا شاخص‌ها، ابعاد و سنجه‌های بهزیستی اجتماع روستایی مشخص شوند. بخش نهایی مقاله حاضر نیز دو قسمت را شامل می‌شود. در قسمت اول، با توجه به رویکردهای تحلیلی و سنجشی مورد بحث، مدلی برای بررسی و سنجش بهزیستی روستایی تدوین شده است که شاخص‌ها و متغیرهای بهزیستی را در دو سطح فردی و اجتماع محلی (روستایی) شامل می‌شود. علاوه بر این، همه شاخص‌ها در سطح فردی و اجتماع محلی، در سه بعد کلی اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و بهداشتی جای گرفته‌اند. در قسمت دوم نیز برخی شاخص‌های بهزیستی در مناطق شهری و روستایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این مقایسه نشان می‌دهد که میزان بهزیستی در جامعه روستایی ایران، کمتر از جامعه شهری است و این از عواملی است که موجب می‌شود مناطق روستایی، از جذابیت‌های لازم برای افراد برخوردار نباشند. در نهایت، این موضوع می‌تواند خطری برای پایداری و ماندگاری روستایی در ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable rural life with an emphasis on rural community wellbeing

نویسندگان [English]

  • Vali Rostamalizadeh 1
  • Masoud Saliani 2
چکیده [English]

The components of a desirable rural life affect each other. In the present paper a desirable life is considered as a combination of four components of wellbeing, healthy local community, vitality and viability in a rural community. However, this paper tries to highlight the rural communities’ well-being that includes the components of a desirable rural life. Accordingly, it is argued that how much the location and life of a person enjoys well-being. In this paper, first the welfare and wellbeing of rural communities are defined and described. Then, in order to identify the indicators and dimensions of rural communities well-being, analytical and evaluative approaches are discussed. The final section of this paper includes two parts. In the first part, considering the discussed measurement and analytical approaches, a model has been developed to review and assess the indicators of rural well-being. These indicators and variables of well-being involve in two individual and community (rural) levels. In addition, all indicators in individual and community levels have been put in three general dimensions of social, economic, and environmental and health. In the second part, some indicators of wellbeing in urban and rural areas of Iran have been studied. These comparisons show that the level of well-being in rural communities of Iran is less than that of urban communities and this is one the reasons that cause the rural areas to lose their attractions. Finally, this issue can be a threat to rural stability and sustainability in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • rural communities’ wellbeing
  • rural health
  • Vitality
  • wellbeing