بررسی آثار اجتماعی قطب‌های رشد صنعتی بر توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی قطب رشد صنعتی عسلویه)

نویسندگان

1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Researcher in Social Studies Group of International Institute for Energy Studies - Rural Social Development, M.A. Faculty of Social Sciences, University of Tehran (responsible author)

چکیده

هدف اولیه طراحان قطب‌های رشد در اروپا، استفاده از آنها برای ایجاد تحرک و رشد در مناطق محروم بود، اما در کشورهای در حال توسعه، قطب‌های رشد به ‌دلیل وجود منابع طبیعی در مناطقی خاص و به منظور کمک به رشد اقتصاد ملی ایجاد شده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی آثار اجتماعی توسعه صنعتی ناشی از ایجاد قطب رشد صنعتی بر توسعه پایدار محلی در منطقه عسلویه است. پرسش اصلی این است که ورود صنعت به منطقه، چه پیامدهایی داشته و این پیامدها چه آثاری بر توسعه‌ پایدار اجتماعات محلی گذاشته‌‌اند. در پژوهش حاضر، چهارچوب نظری، رویکرد قطب رشد است. قطب رشد یک مدل برنامه‌ریزی صنعتی و منطقه‌ای برای "مجموعه‌ای از صنایع گسترده" واقع در یک منطقه است. در منطقه عسلویه، آرایش متمرکز فعالیت‌های صنعتی در یک مکان با صنعت محرک و هدایت‌کننده گاز، موجب شده است منطقه از ویژگی قطب رشد برخوردار شود. پژوهش حاضر، با روش کیفی انجام شده و اطلاعات با استفاده از فنون بحث گروهی متمرکز، مشاهده و مصاحبه عمیق گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، مسئولان بومی، مطلعان محلی و نیز مدیران منطقه ویژه پارس است. یافته‌های پژوهش نشان داده‌اند که حضور صنعت و گسترش سریع توسعه صنعتی در منطقه، پیامدهای دوگانه‌ای داشته است. همپای توسعه صنعتی در منطقه، شاخص‌های توسعه پایدار در اجتماعات محلی، تحقق نیافته است. بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی نسبت به قبل از ورود صنعت به منظقه، بهبود یافته‌اند، اما در حوزه‌های دیگر بهبود ملاحظه نمی‌گردد و گاهی آثار منفی دیده می‌شود. وضعیت اشتغال و معیشت پایدار بومیان، چندان مطلوب نیست. در حوزه محیط زیست و کشاورزی، آلودگی‌ها و افت تولید دیده می‌شود. همچنین در حوزه‌های اجتماعی، آسیب‌های مختلف و تبعیض‌های گوناگون اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social effects of industrial growth poles on local sustainable development: Assaluyeh industrial growth poles Case study

نویسندگان [English]

  • Moosa Anbari 1
  • Ahamd Malaki 2
چکیده [English]

The primary goal of the growth poles designers in Europe was to use them to stimulate growth in deprived areas but in developing countries growth poles have been created due to the natural resources in specific areas and for contributing to national economic growth. The main purpose of this paper is the evaluation of the social effects of industrial development resulted from creation of industrial growth poles on local sustainable development in Assaluyeh region. The main question is that what consequences the arrival of industry into this region has had and what effects these consequences have had on sustainable development of local communities. In the present study, the theoretical framework includes the growth pole approach. Growth pole is a regional and industrial planning model for a "vast array of industries" located in a region. In Assaluyeh region, a factor that has led the region to have the features of a growth pole is the concentration of industrial activities and gas industry in one place. This study was conducted with qualitative method and the data were collected via focus group discussions, observation and deep interviews. Population of the study includes local authorities, local informers and the Pars area managers. Research findings have shown that rapid expansion of industry and industrial development in the region has had dual consequences. Along with industrial development in the area, sustainable development indicators in local communities have not been realized. After the arrival of industry, sectors such as education, health, infrastructure and infrastructure facilities in the region were improved, but no significant improvement was discernable in other areas and sometimes negative effects were observable. Employment and sustainable livelihood is not desirable. In the field of environment and agriculture, pollution and loss of production is evident. In addition, in social fields, multiple deviance and various discriminations has been occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Poles
  • Industrial Development
  • Local communities
  • local development
  • Unbalanced Development.