بررسی رابطه بین عناصر خرده‌فرهنگ دهقانی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی روستاییان (بررسی موردی: بخش لاجان شرقی، شهرستان پیرانشهر)

نویسندگان

1 Payame Noor University Instructor

2 PhD. Student of Rural Social Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, (responsible author)

3 M.A. Student of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده

اصولاً در جوامعی با تنوع فرهنگی فراوان همانند ایران، به‌ دلیل متفاوت بودن ویژگی‌های فردی و شخصیتی و نیز ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای، میزان پذیرش برنامه‌های توسعه در مناطق مختلف کشور، متفاوت است. از این رو، در نظر گرفتن جوامع دهقانی به عنوان بافتی همگن و یکپارچه از سوی مصلحان توسعه‌ روستایی، بیهوده است. در مقاله‌ حاضر، در قالب پژوهش‌های کلاسیک نوسازی و با رویکردی انتقادی، به بررسی رابطه بین عناصر خرده‌فرهنگ دهقانی، به عنوان یکی از زمینه‌های متغیر در قبول یا رد نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارها با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی روستاییان می‌پردازیم. در پژوهش حاضر، جامعه آماری، دهقانان ساکن در روستاهای بخش لاجان شرقی در آذربایجان غربی هستند. با استفاده از فرمول کوکران و شیوه سهمیه‌‌بندی، 307 نمونه به دست آمد که با روش قرعه‌کشی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از نرم‌افزار آماری spss و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی متناسب با سطوح سنجش متغیرها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، با سه شاخص ثروت، قدرت و منزلت مورد سنجش قرار گرفته است و خرده‌فرهنگ دهقانی نیز متغیرهای عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها، عدم چشم‌پوشی از منافع آنی به منظور دستیابی به منافع آتی، فقدان نیاز به پیشرفت، فقدان‌ همدلی و تصور خیر محدود را در میان دهقانان شامل می‌شود. بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت عناصر خرده‌فرهنگ دهقانی در جامعه مذکور و بسیاری از نگرش‌ها و مفاهیم موافق توسعه، نسبتاً خوب است. به جز در موارد نادر، همانند تقدیرگرایی که در جامعه مورد بررسی، بیشتر جنبه مذهبی دارد، سایر عناصر در سطح بسیار نازلی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between peasants (Dehghan) sub-cultural elements and the villagers’ socio-economic status (Eastern Lajan region case study)

نویسندگان [English]

  • Rashid Ahmadrash 1
  • Hossein Daneshmehr 2
  • Shahed Shakeri 3
چکیده [English]

In societies like Iran with cultural diversity, due to different individual and personality characteristics as well as local and regional capacities, the amount of development programs in different regions is different. Hence, considering the peasants’ communities as a homogeneous and integrated texture, as rural development reformers believe, is futile. In the present paper, we try to examine, in classical modernization studies format and with a critical approach, the relationship between peasants’ sub-culture elements, as one of the variable fields in the acceptance or rejection of attitudes, values and norms with villagers’ socio-economic status. The population of this study include the peasants living in villages in the eastern part of Lajan in West Azerbaijan. Using Cochran's formula and rationing method, we obtained 307 samples. The required information was collected through questionnaires and interviews and then, using SPSS statistical software and descriptive and inferential statistical methods appropriate to variables measurement levels, data were analyzed. In this study, the socio-economic status was measured by three indicators of wealth, power and prestige and the peasants’ subculture include variables like mutual distrust in interpersonal relationships, lack of innovation, fatalism, low aspirations, considering immediate interests instead of future interests, lack of need for progress, and lack of empathy among the peasants. Based on the findings, peasants’ sub-culture elements status in this community are relatively good and most of the attitudes and concepts are in agreement with development. Except in rare cases like fatalism that has a religious aspect, other elements are extremely low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Peasants Sub-Culture
  • Renewal.
  • Rural Development
  • social development
  • social status
  • Stratification