بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

نویسندگان

1 Professor of Economic, Faculty of Economics, University of Tehran

2 PhD. Student of Rural Social Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (responsible author)

3 Economics M.A, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده

چین در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بسیار سریعی داشته است. هدف مقاله حاضر، این است که نشان دهد بر ‌خلاف باور عمومی، میزان رشد اقتصادی چین، در مقاطعی از تاریخ، بیشتر از زمان حاضر نیز بوده است و یگانه تفاوت اساسی وضعیت کنونی با گذشته، دوام و پایداری رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. بر اساس بررسی‌های ما که مبتنی بر روش اسنادی و تحلیل مقایسه‌ای بوده‌ است، دلایل اصلی رشد اقتصادی فراوان چین، انجام مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی گسترده، تعدیل‌ها و خلق نهادهای کارا همراه با شکل‌گیری دموکراسی محلی است که از سه دهه قبل آغاز شده است. در واقع، تغییرات نهادی مذکور، مناسب‌ترین عامل برای جذب مشارکت عمومی در تصمیم‌گیرهای محلی بود که ویژگی اصلی جوامع دموکراتیک است. علاوه بر این، فرهنگ چین که در آن بر همکاری جمعی تأکید می‌شود، دلیل اصلی توسعه و رشد اقتصادی فراوان آن در سه دهه گذشته بوده است گذشته بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between democracy and development in China

نویسندگان [English]

  • Mahmood Motavaseli 1
  • Zahra Farzizade 2
  • Ali Niko Nesbati 3
چکیده [English]

In recent years China has an unexpectedly rapid rate of economic growth. the present paper, intend to show that contrary to a popular belief, some period in the past history China’s rate of economic growth was much more than the present time and the basic difference between the current situation and the past is the sustainability and durability of economic growth in recent years. Based on our studies that emphasize on comparative analysis method and documentary approach, the main reasons behind China’s abundant economic growth stems from massive institutional reforms, adaptation, and efficient institutions creation together with formation of local democracy which began three decades ago. In fact, these institutional changes were most appropriate for attraction of public participation in local decision making, which is the basic element in a democratic societies furthermore Chinese culture which emphasis on group collaboration, are the main reason of high economic growth and development in the past three decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China Culture
  • China Development
  • China History.
  • Democracy
  • Institutions